Německo-československé vztahy (Praha – Bonn, Berlín – Praha) v čase demokratických převratů ve východní Evropě, červen 1989 – březen 1990): pramenná edice

Projekt vznikl z původního skromného záměru shromáždit a vydat k 20. výročí listopadu 1989 dokumenty o tom, jak viděli demokratický převrat roku 1989 v Československu západoněmečtí diplomaté v Lobkovickém paláci v Praze, což měla být obdoba edice Praha – Washington – Praha z roku 2004 (bližší informace zde).  Existující pramenná základna však umožnila realizovat projekt rozsáhlejší a komplexnější, zejména poté, když se spolkové ministerstvo zahraničí v Berlíně v roce 2009 rozhodl zkrátit „Sperrfrist“ pro spisy z let 1989–1990 o deset let a dát k dispozici vše, co se týkalo – volně pojato – pádu Berlínské zdi a znovusjednocení Německa. K tomu pak přispěla ochota Nadace Fritze Thyssena ediční podpořit bez ohledu na to, že se v průběhu archivních rešerší oproti původním předpokladům podstatně rozšířil a vyžádal si o mnoho více času, než se původně počítalo.

Tematicky je edice zaměřena na vztahy Československa s oběma německými státy a na všechny události, které s těmito vztahy souvisely ve sféře politické, hospodářské a kulturní. Při výběru dokumentů je základním kritériem k zařazení do edice, jak ty které události (společenské procesy) v jedné zemi byly vnímány druhou stranou a jaké se z toho vyvozovaly důsledky pro vlastní politiku či postup v tom či onom případě, jakož i kontakty mezi institucemi, v jejichž archivech byly k dispozici.

Ke vztahům mezi Československem a oběma německými státy od června 1989 do března 1990, které tu jsou všestranně dokumentovány, patři především tyto hlavní tematické okruhy:

  1. příběh uprchlíků z NDR, kteří se snažili dostat do Spolkové republiky oklikou přes československé území;
  2. vzájemné vnímání převratových a revolučních změn v ČSSR a NDR;
  3. rychlá a všestranná normalizace vztahů na demokratickém základu mezi Spolkovou republikou a Československem poté, co se v Praze 10. prosince 1989 ustavila vláda národního porozumění s mezníky symbolického odstranění drátěného plotu na hranicích mezi ČSSR a SRN, návštěvy nově zvoleného prezidenta Havla v Mnichově 2. ledna 1990 a státní návštěvy prezidenta von Weizsäckera v Praze 15. března 1990;
  4. normalizace vztahů mezi ČSSR a NDR (tj. bez dřívějšího „bratrského objetí“ KSČ a SED) od prosince 1989 do prvních demokratických voleb v NDR v březnu 1990.

Rešerše byly provedeny v těchto archivech: Národní archiv v Praze (fond ÚV KSČ, Úřad předsednictva vlády ČSSR), Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, Archiv bezpečnostních složek v Praze, archiv ČTK, Bundesarchiv Koblenz (fond Präsidialamt), Bundesarchiv Berlin (fondy SED a Státní rady NDR), Archiv des Bundesbeauftragten (fond ministerstva státní bezpečnosti NDR), das Politische Archiv des Auswärigen Amtes (archivní fondy ministerstva zahraničí v Bonnu a ministerstva zahraničí NDR), Dokumentation des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Berlin.

Všechny do edice vybrané dokumenty – cca 850 – vyjdou nejen v originále, ale i v překladu (české do němčiny, německé do češtiny), takže edice bude publikována v české a německé verzi, každá z nich bude vybavena vědeckým aparátem, rejstříky, chronologickým přehledem.  Dokumenty Spolkové sněmu byly excerpovány z jejich internetové verze.

Autorem edice je Vilém Prečan, který provedl rešerše v českých a německých archivech (v pražském ABS Radek Schovánek), v závěrečné fázi za asistence Ondřeje Valtuse. Překlady do němčiny jsou dílem německého historika Petera Heumose, německé texty do češtiny přeložil Petr Dvořáček.  

Edice bude publikována v roce 2017.