D2

1977, 8. leden, Praha. – Prohlášení k policejním akcím proti signatářům Charty 77 ve dnech 6.–7. ledna a poděkování za projevy solidarity doma i v zahraničí. (Dokument č. 2)

Prohlášení Charty 77 č. 2E1Některé opisy tohoto textu mají nadpis Dokument Charty 77 č. 2.

Dne 6. ledna 1977 před polednem obklíčily vozy Státní bezpečnosti uprostřed normálního provozu osobní vůz, ve kterém jeli spisovatelé Václav Havel a Ludvík Vaculík s hercem Pavlem Landovským, aby doručili vládě ČSSR, Federálnímu shromáždění a ČTK text Charty 77 se všemi podpisy a zaslali jej poštou i jeho signatářům.

Jmenovaní a dále spisovatel Zdeněk Urbánek byli pak řadu hodin vyslýcháni, ačkoli už z obsahu zabavených obálek muselo být Bezpečnosti zřejmé, že její akce je nepřiměřená i neoprávněná, protože Charta 77, jak dokazují i právní expertizy, které si dala vypracovat, neporušuje ani v nejmenším čs. zákony, ale naopak je hájí.

Aparát Ministerstva vnitra ČSSR se – jako ostatně ne poprvé – postavil jak nad mezinárodní dohody, tak nad zákony vlastního státu. Akce proti bezúhonným občanům se účastnily a dosud účastní desítky vozů a štáby lidí – vyšetřovatelů, techniků i sledovačů – které ministerstvu nedávno chyběly třeba k tomu, aby zabránilo únosu čs. dopravního letadla.

Zadržení byli během výslechu filmováni televizními kamerami a fotografováni jako špioni nad korespondencí adresovanou nejvyšším státním orgánům, která jim byla odňata. Bezpečnost filmovala dále i v bytě a venkovském domě Václava HavlaE2Protokoly o provedení domovní prohlídky 6. a 7. 1. 1977 u Václava Havla a stížnosti k provedeným domovním prohlídkám viz AMV, V-33766 MV, ČVS-3/120-77, sv. 1, l. 171–192. – přes důrazné protesty majitelů – a v bytě Zdeňka Urbánka. Natáčeny byly mimo jiné kolekce zahraničních publikací a různé privátní předměty, aranžované obdobně jako zbraně teroristů.

Během tříkrálové noci a také další den proběhly u jmenovaných domovní prohlídky, při nichž byl zabaven bezpočet věcí, především knihy, korespondence, fotografie i věci naprosto osobní, jaké bezpečnost zabavovala už při prohlídkách v dubnu 1975 a jimiž pak některé občany vydírala. Pod číslem 1 v seznamu věcí zabavených u Ludvíka VaculíkaE3Protokoly viz tamtéž sv. 2, l. 259–262. je vedena kniha Heinricha Bölla Gruppenbild mit Dame. Později se už jednotlivostmi nezdržovali. Jednu položku tvoří například „60 rukopisů vázaných v plátně“. Ludvíku Vaculíkovi byl už podruhé zabaven vlastní rozpracovaný rukopis románu. Václavu Havlovi byly zabaveny a nafilmovány i oficiální publikace amerického velvyslanectví v Praze. Burcující je, že byly zabaveny i úředně vydané texty o občanských právech, které byly právě uveřejněny ve Sbírce zákonů a nařízení.

Současně byli zatčeni, vyslýcháni a podrobeni domovní prohlídce spisovatel dr. František Pavlíček a novinář Jan Petránek, oba signatáři Charty 77. Zatímco první čtyři byli postupně propuštěni po půlnoci 7. ledna a Václav Havel po svém druhém zadržení 7. ledna ve 22 hodin, byli druzí dva propuštěni o den později, na sklonku lhůty, za níž začíná vazba.

Celým zásahem dokázala Bezpečnost jasně, že existence Charty 77 je oprávněná a potřebná, protože občanská práva jsou v ČSSR porušována. Mluvčí Charty 77 upozorňují ministerstvo vnitra, že provedené domovní prohlídky byly nezákonné, protože nebylo zahájeno trestní stíhání, což je podle čs. zákonů podmínkou. Filmování osob proti jejich vůli i jejich bytů a soukromých předmětů lze považovat za trestný čin útisku podle § 237 trestního zákona.

Po celou dobu akce protestovali mluvčí Charty 77 i další signatáři proti této zvůli. Nyní žádají zastavení dalších nezákonností a okamžité vrácení všech zabavených písemností i věcí.

Mluvčí Charty 77 si vyhrazují právo – v souladu s článkem 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech – zveřejnit každý další případ nepřípustného nátlaku na signatáře a jiné občany.

Mluvčí Charty 77 prohlašují, že předběhla-li publikace textu v zahraničí jeho odevzdání čs. vládním místům, jde to rovněž na vrub ministerstva vnitra, které tomu zabránilo.E4K publikaci Prohlášení Charty 77 z 1. 1. 1977 v zahraničí viz zejména přílohu P2.

Mluvčí Charty 77 oznamují, že se k ní připojilo čtyřicet nových signatářů. Jejich jména, stejně jako všech dalších, nebudou zveřejňována, dokud nevznikne záruka, že se tříkrálová policejní akce nebude opakovat. Na práci Charty 77 se ovšem budou podílet.

Mluvčí Charty 77 oznamují dále, že z výše uvedených důvodů určili za sebe tři náhradníky, jejichž jména budou publikována, kdyby byla první trojici znemožněna činnost.

Mluvčí Charty 77 děkují za projevy domácí i mezinárodní solidarity. Zahraniční komentáře opravují v tom smyslu, že signatáři nejsou zdaleka jen intelektuálové, ale i dělníci a další pracující; také občané, kteří nebyli postiženi represáliemi za rok 1968 a angažují se z vnitřní nezbytnosti. Charta 77 si proto zaslouží, aby se o ní nemluvilo jako o skupině disidentů, ale jako o občanské iniciativě.

Mluvčí Charty 77 věří, že vedoucí státníci zabrání dalším svévolím Ministerstva vnitra, které neohrožují pouze nás a většinu občanů, ale – jak o tom svědčí doklady z minulosti – i je samotné.

Toto prohlášení podepisují mluvčí Charty 77:
prof. dr. Jan Patočka, DrSc., dr.h.c.,
prof. dr. Jiří Hájek, DrSc.,
Václav Havel

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Charta 77. Dokumenty, prohlášení, sdělení, dopisy. Rok 1977. Samizdatový sborník
  • Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku, roč. 10, č. 1 (1977), s. 5–6
  • Dokumenty Charty 77. Leden 1977. Samizdatový sborník, s. 12–14
  • Human Rights in Czechoslovakia. The documents of Charter 77 (1977–1982). Washington 1982
  • Kniha Charty, Index 1977, s. 96–98.
E1.Některé opisy tohoto textu mají nadpis Dokument Charty 77 č. 2.
E2.Protokoly o provedení domovní prohlídky 6. a 7. 1. 1977 u Václava Havla a stížnosti k provedeným domovním prohlídkám viz AMV, V-33766 MV, ČVS-3/120-77, sv. 1, l. 171–192.
E3.Protokoly viz tamtéž sv. 2, l. 259–262.
E4.K publikaci Prohlášení Charty 77 z 1. 1. 1977 v zahraničí viz zejména přílohu P2.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den8
Měsíc1
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse