Zákonné opatření předsednictva federálního shromáždění ze dne 22. srpna 1969 o některých přechodných opatřeních, nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku

V zájmu upevnění a ochrany veřejného pořádku, který je v současné době hrubě narušován, zejména ze strany protisocialistických a protispolečenských živlů, usneslo se předsednictvo Federálního shromáždění podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

§ 1

Kdo se po nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření

- účastní akce narušující veřejný pořádek, kdo k takové akci vyzývá nebo ji podporuje, kdo neuposlechne výzvy veřejného činitele k zachování veřejného pořádku nebo kdo k takovému neuposlechnutí jiného vybízí,

- kdo odepírá plnit povinnosti vyplývající z jeho služebního postavení nebo pracovního zařazení a ztěžuje tak úsilí o udržení veřejného pořádku či narušeného chodu pracoviště nebo kdo jiného k takovému neplnění povinností vybízí,

bude potrestán, pokud nejde o trestný čin, pro přestupek odnětím svobody až do tří měsíců nebo peněžitým trestem až do 5 000 Kčs nebo oběma těmito tresty.

§2

U přestupků podle par. 1 tohoto zákonného opatření, jakož i u trestných činů pobuřování podle § 100, hanobení republiky a jejího představitele podle § 102 a 103, hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele podle § 104, poškozovaní zájmů republiky v cizině podle § 112, útoku na státní orgán a orgán společenské organizace podle § 153 a 154, útoku na veřejného činitele podle § 155 a 156, ztěžovaní výkonu pravomoci veřejného činitele podle § 156 a, podněcování podle § 164, schvalování trestného činu podle § 165, obecného ohrožení podle § 179 a výtržnictví podle § 202 trestního zákona, pokud byly spáchaný po nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření osobou vyhýbající se poctivé práci, a dále pro trestný čin příživnictví podle § 203 trestního zákona spáchaný po nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření, zvyšují se horní hranice trestu odnětí svobody stanovené v zákoně o polovinu. Mimo to lze v těchto případech uložit též trest zákazu pobytu na dobu jednoho roku až pěti let.

§3

Rozhodovat o přestupku podle § 1 tohoto zákonného opatření, jakož i o trestných činech pobuřování podle § 100, hanobení republiky a jejího představitele podle § 102 a 103, hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele podle § 104, poškozování zajmu republiky v cizině podle § 112, ztěžování pravomoci veřejného činitele podle § 156 a, podněcování podle § 164 a, schvalování trestného činu podle § 165, dále o trestném činu výtržnictví podle § 202 a příživnictví podle § 203 trestního zákona přísluší u okresního soudu samosoudci.

Pro řízení se užije přiměřeně předpisů trestního řádu s těmito odchylkami:

a/ přípravné řízení podle trestního řádu se nekoná; řízení před soudem se zahajuje na podkladě trestního oznámení orgánu SNB;

b/ samosoudce věc předběžně neprojednává a může ji vrátit k došetření toliko v případě, zjistí-li, že nepatří do jeho pravomoci;

c/ účast obhájce se připouští teprve v řízení před soudem;

d/ zadržení organy SNB může trvat až tři týdny, je-li takové doby třeba k náležitému objasnění věci, zejména ke zjištění organizátorů akcí narušujících veřejný pořádek.

§4

Toho, kdo svou činnosti narušuje socialistický společenský řád a ztrácí tím důvěru potřebnou k zastávání dosavadní své funkce nebo svého dosavadního pracovního místa, lze z funkce odvolat, popřípadě s ním i okamžitě rozvázat pracovní poměr; jde-li o pracovníka, na něhož se nevztahují ustanovení zákoníku práce o rozvázání pracovního poměru, lze s ním pracovní, služební, popř. i jiný obdobný poměr propuštěním okamžitě skončit. Studenta lze za uvedených okolnosti vyloučit z dalšího studia.

U učitelů vysokých a jiných škol může příslušný ministr z funkce odvolat, popřípadě i pracovní poměr okamžitě zrušit též proto, jestliže v rozporu se svými povinnostmi vychovávají svěřenou mládež proti zásadám socialistické společnosti a její výstavby.

Případný nesouhlas odborového orgánu nemá odkladný účinek.

K opatřením, která podle zákonů, statutů vysokých škol nebo fakult, vzorového řádu, pracovních řádů nebo zákoníku práce přísluší činit k okamžitému zrušení pracovního poměru nebo vyloučení ze studia orgánům škol nebo orgánům akademii věd, popřípadě jejich pracovištím, je oprávněný ministr sokolství nebo příslušný předseda akademie věd nebo místopředseda akademie věd pověřený k tomu vládou.

§5

Poslušný orgán státní správy zastaví činnost dobrovolné nebo jiné organizace nebo jejího orgánu nejvýše na dobu tří měsíců, popřípadě organizaci nebo její orgán rozpustí také tehdy, jestliže jejich činnost napomáhá narušování veřejného pořádku, šíření neklidu nebo neplnění úkolů pracoviště.

§6

Ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 126/1968 sb. a§ 8 odst. 3 zák. č. 81/1966 sb., ve znění zákona č. 127/1968 sb. se zrušují.

§7

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do 31. prosince 1969.

Dr. DUBČEK vlastní rukou

SVOBODA vlastní rukou

ING. ČERNÍK vlastní rukou

Rudé právo, roč. 49, č. 198, 23. srpna 1968


Text Zákonného opatření byl v Rudém právu uveden zprávou ČTK následujícího znění

Praha 22. srpna (ČTK) Předsednictvo Federálního shromáždění na své páteční schůzi projednalo vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku.

Předseda vlády Ing. O. Černík podal předsednictvu Federálního shromáždění zprávu o zasedání vlády, která se zabývala mimořádnou situací, vzniklou z rozsáhlého vystoupeni různých protisocialistických a extrémních sil v některých městech ČSR. Poslední tři dny vyvrcholila činnost protisocialistických, deklasovaných živlů a destrukčních skupin, které narušují veřejný pořádek, klidnou práci, ohrožují bezpečnost i životy občanů a poškozují veřejný majetek. Proto bylo nutno použít proti nim mocenských prostředků. Mimořádná opatření vyplývající z tohoto zákonného opatření budou použita nejen proti nim, ale i proti těm, kteří k takovým akcím vyzývají nebo je podporují.

Předseda vlády požádal předsednictvo Federálního shromáždění, aby projednalo a schválilo předložený návrh tohoto zákonného opatření na přechodnou dobu - do 31. prosince 1969.

Předsednictvo Federálního shromáždění posoudilo vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku a po rozpravě je jednomyslně přijalo.

Pole

NázevHodnota
ŘadaPražské jaro 1968
Den22
Měsíc8
Rok1969
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRtrue
Typdokument
ZdrojSYNEK, Miroslav a PREČAN, Vilém, ed. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. Scheinfeld-Schwarzenberg: Československé středisko nezávislé literatury, 1988. Acta creationis; sv. 4. ISBN 3-89014-045-9. s. 153-155.