Jan Křen | Bibliografie

Monografie

 • KŘEN, Jan. Československo v období odlivu poválečné revoluční vlny a upevňování panství buržoasie (1921-1923). 1. vyd. Praha: Rudé právo, 1956. 82 s.
 • KŘEN, Jan. Československo v období dočasné a relativní stabilisace kapitalismu (1924-1929). 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1957. 259 s.
 • KŘEN, Jan a HÁJKOVÁ, Jaroslava. Jak se žilo na vesnici. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1958. 145 s.
 • KŘEN, Jan. Mnichovská zrada. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1958. 66 s.
 • KŘEN, Jan. Do emigrace: Buržoazní zahraniční odboj 1938-1939. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1963. 579, [1] s. Živá minulost; Sv. 51.
 • DOLEŽAL, Jiří - KŘEN, Jan. Die kämpfende Tschechoslowakei: Dokumente über die Widerstandsbewbe egung des tschechoslowakischen Volkes in den Jahren 1938-1945. Prag: Orbis, 1964. 163 s.
 • BEER, F. – BENČÍK, A. – GRACA, B. – KŘEN, J. – KURAL, V. – ŠOLC, J.: Dějinná křižovatka. Slovenské národní povstání, předpoklady a výsledky. Praha 1964.
 • Odboj a revoluce 1938-1945: nástin dějin čs. odboje. Praha: Naše vojsko, 1965.
 • KŘEN, Jan. Do emigrace : Západní zahraniční odboj 1938-1939. [1. část trilogie] 2. vyd., Praha : Naše vojsko, 1969, 581 s.
 • KŘEN, Jan. V emigraci: západní zahraniční odboj 1939-1940. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1969. 612 s.
 • KŘEN, Jan, KURAL, Václav a BRANDES, Detlef. Integration oder Ausgrenzung, Deutschen und Tschechen 1890-1945. Bremen: Donat und Temmen, 1986. 156 s. Forschungen zu Osteuropa.
 • KŘEN, Jan. Konfliktní společenství. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1989. 510 s. ISBN 0-88781-210-4.
 • KŘEN, Jan. Bílá místa v našich dějinách?. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1990. 107 s. Knihovna Lidových novin; sv. 3. ISBN 80-7106-003-8.
 • KŘEN, Jan. Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Vydání 1. Praha: Academia, 1990. 508 stran. ISBN 80-200-0337-1.
 • BAUER, Franz et al. Tisíc let česko-německých vztahů: data, jména a fakta k politickému, kulturnímu a církevnímu vývoji v českých zemích. Překlad Filip Karfík a Lenka Karfíková. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991. 231 s. ISBN 80-85241-96-X.
 • KŘEN, Jan. Historické proměny češství. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1992. 112 s. ISBN 80-7066-639-0.
 • KŘEN, Jan. Die Konfliktgemeinschaft Tschechen und Deutsche 1780-1918. München: Oldenbourg, 1996. 404 s. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum; Bd. 71. ISBN 3-486-56017-4.
 • KŘEN, Jan, ed., BROKLOVÁ, Eva, ed. a BIMAN, Stanislav. Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 314 s. ISBN 80-7184-464-0.
 • KŘEN, Jan, ed., LEMBERG, Hans, ed. a KOVÁČ, Dušan, ed. V rozdelenej Európe: Česi, Slováci, Nemci a ich štáty v rokoch 1948-1989. Bratislava: Academic Electronic Press, 1998. 173 s. ISBN 80-88880-18-1.
 • KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 1109 s. Dějiny Evropy; sv. 8. ISBN 80-7203-612-2.
 • KŘEN, Jan, PEŠEK, Jiří, ed. a VYKOUKAL, Jiří, ed. Historik v pohybu. Praha: Karolinum, 2013. 425 s. ISBN 978-80-246-2100-5. Ukázka na Google Books.
 • KŘEN, Jan. Čtvrt století střední Evropy: visegrádské země v globálním příběhu let 1992-2017. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 366 stran. ISBN 978-80-246-3977-2. Ukázka na Google Books.

Příspěvky ve sbornících

 • Palackého představy střední Evropy (1848–1849), in: Sborník historických studií (samizdat Historické studie), Praha 1979, s. 116–144; Palacky’s Mitteleuropavorstellungen, in: Acta creationis. Unabhängige Geschichtsschreibung in der Tschechoslowakei 1969–1980, ed. V. Prečan, Hannover 1980.
 • KUČERA, Rudolf. Kapitoly z dějin střední Evropy. Češi a Němci: Sborník. 1. Auflage. München: Tschechischer Nationalausschuss in Deutschland, 1989. 244 s.
 • KŘEN, Jan: Odsun Němců ve světle nových pramenů. (Série článků v časopise Dialog, měsíčník pro politiku, hospodářství a kulturu, Ústí n. L. 1967). In: ČERNÝ, Bohumil a kol.: Češi, Němci, odsun. Diskuse nezávislých historiků. Academia, Praha 1990, s. 6–32.
 • KOŘALKA, Jiří, ed. a MOMMSEN, Hans, ed. Ungleiche Nachbarn: Demokratische und nationale Emanzipation bei Deutschen, Tschechen und Slowaken (1815-1914): Für die deutsch-tschechisch-slowakische Historikerkommission. 1. Auflage. Essen: Klartext, 1993. 136 s. ISBN 3-88474-056-3.
 • KOVÁČ, Dušan, ed., LEMBERG, Hans, ed. a KŘEN, Jan, ed. Im geteilten Europa: Tschechen, Slowaken und Deutsche und ihre Staaten 1948-1989: für die deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Historikerkommission. 1. Aufl. Essen: Klartext, 1998. 268 s. ISBN 3-88474-655-3.
 • JANIŠOVÁ, Milena, ed. a KŘEN, Jan, ed. Křižovatky dvou životů: sborník k poctě Hany Mejdrové a Miloše Hájka. 1. vyd. Praha: Masarykova dělnická akademie, 2008. 162 s. ISBN 978-80-903670-7-4.
 • SALZBORN, Samuel. Geteilte Erinnerung: die deutsch-tschechischen Beziehungen und die sudetendeutsche Vergangenheit. Frankfurt am Main: Lang, 2008. 134 s. ISBN 978-3-631-57308-2.
 • KŘEN, Jan: K "Právu na dějiny". In: Hlasy k českým dějinám. Sborník diskuse /Praha 1984-1985. Kniha I. Uspořádal Luboš Kohout. Praha 2012.

Referáty

 • KŘEN, Jan: Politické aspekty vztahů české a německé historické vědy. Strojopis referátu předneseného na semináři Bilance výzkumu česko-německých vztahů a německých studií v České republice konaného v Praze ve dnech 4. až 6. prosince 1996, Praha.
 • Střední Evropa nahlížená z Čech, in: Obsah (samizdat), leden 1989, 11 s. Text referátu pro vědeckou konferenci brémského sdružení Dialog (Projektgruppe Mitteleuropa) 19.–22. 1. 1989; český text, jehož německý překlad byl sjednán, byl do Brém zaslán poštou, když byl autorovi zakázán výjezd do zahraničí; Mitteleuropa, von Böhmen aus betrachtet, in: Mitteleuropa und die deutsche Frage, ed. H. Berg, P. Burmeister, Bremen, Edition Temmen 1990, s. 32–46.

Předmluvy a doslovy (výběr)

 • Vztah Čechů a Slováků k dějinám / Zprac. kol., ved. Č. Adamec ; Milan Pišút: Náš vzťah k národným dejinám a národnej kultúre, úvod; Závěr: Jan Křen; Kresby: F. Čulík. Praha: Ústav pro výzkum veřejného mínění, 1968, 51 s.
 • Češi, Němci, odsun: Diskuse nezávislých historiků / K vyd. připravil Bohumil Černý... [aj.] ; Úvod Milan Otáhal ; Doslov Jan Křen. Praha: Academia, 1990.
 • Tisíc let česko-německých vztahů : data, jména a fakta k politickému, kulturnímu a církevnímu vývoji v českých zemích / [Franz Bauer ... et al. ; redakce českého vydání Milan Kubes, Adam Drda; přeložili Lenka a Filip Karfíkovi ; předmluva k českému vydání Jan Křen] Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku; Mnicho: Ackermann-Gemeinde, 1991, 231 s.
 • Odsunuté vzpomínky: z vyprávění mých sudetoněmeckých generačních vrstevníků / Alena Wagnerová ; z něm. přel. Anna Rossová, Marie Karstenová, Alena Wagnerová ; doslov Jan Křen. Praha: Prostor, 1993, 132 s.
 • Ungleiche Nachbarn: Demokratische und nationale Emanzipation bei Deutschen, Tschechen und Slowaken (1815-1914): Für die deutsch-tschechisch-slowakische Historikerkommission / Herausgegeben von Hans Mommsen, Jiří Kořalka; Vorwort von Jan Křen, Rudolf Vierhaus. Essen : Klartext, 1993 , 136 s.
 • Kafkovy zlé Čechy: k sociální historii pražského žida / Christoph Stölzl ; z německého originálu Kafkas böses Böhmen přeložil Jaromír Povejšil ; doslov Jan Křen. Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 1997, 165 s.
 • Geteilte Erinnerung : die deutsch-tschechischen Beziehungen und die sudetendeutsche Vergangenheit / Samuel Salzborn ; mit einem Nachwort von Jan Křen. Frankfurt am Main : Lang, 2008, 134 s.

Články

 • KŘEN, Jan. Beneš – problém politického vůdcovství (1939–1940), Revue dějin socialismu, 8, 1968, s. 180–202.KŘEN, Jan. Albert Pražák a Pražské povstání. Hlas revoluce  Týdeník Českého svazu bojovníků za svobodu. Roč. 44, č. 22 (29.5.). (1990), s. 7
 • KŘEN, Jan. Hodža – slovenská otázka v zahraničním odboji, Československý časopis historický, 16, 1968, s. 193–214.
 • KŘEN, Jan. Češi a Němci na přelomu století: pokus o historickou bilanci. In: Sborník historický. Praha: Historický ústav ČSAV Sv. 37, (1990), s. 131-174. [Z dějin. Sborník studií (samizdat), Praha 1981]
 • KŘEN, Jan. Doc. PhDr. Milan Hübl, CSc. (1927-1989). In: Slovanský přehled. Praha : Československo-sovětský institut ČSAV 76, č. 2, (1990,) s. 167-169.
 • KŘEN, Jan. Střední Evropa nahlížená z Čech. Reportér : časopis Svazu československých novinářů. 5, č. 9, (1990,) příl. s. XII-XVI.
 • KŘEN, Jan. Alternativy nacionalismu. Česká pozitivní politika a její obdoby ve střední a východní Evropě. Historické listy. č. 1, (1991,) s. 18-29. [Přetisk ze samizdatových HistS 1985, sv. 18.]
 • KŘEN, Jan. --aneb co čeká české dějepisectví. Schmidt-Hartmannová, Eva. Diskuse: Čeho se dočkalo české dějepisectví. Přítomnost. 1991. 2, č. 4, s. 30.
 • KŘEN, Jan - MEZNÍK, Jaroslav. Ferdinand Seibt. Jaroslav. Historické listy. č. 1, (1991,) s. 6.
 • KŘEN, Jan. Středoevropská říše? Přítomnost. Politika, ekonomie, ekologie, věda, umění / 2, č. 11, (1991,) s. 20-21.
 • KŘEN, Jan.  Czech Historiography at a Turning Point. East European Politics and Societies. 6, č. 2, (1992,) s. 152-169.
 • KŘEN, Jan. Dějiny Němců v Čechách. (Několik zběžných historických poznámek.). Res historica 1, (1992,) s. 45-55
 • KŘEN, Jan. Vergebung: Entschuldigung und Blick in die Zukunft?. In: Ztracené dějiny, aneb, Ziemie odzyskane? : verlorene Geschichte oder Wiedergewonnenes Land? : [sympozium konané 13.-14. března 1991 k otázce vztahů Čechů, Slováků a Poláků k Němcům]. Praha: Goethe-Institut: Osródek kultury Polskiej, 1992, s. 50-67.
 • KŘEN, Jan. ...ani pláč, aniž jásot. Petr Pithart Diskuse: Odpověď na odpověď Petra Pitharta. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue. (1993),. 15, č. 6 s. 53-54.
 • KŘEN, Jan. Česká "German Studies"? Soudobé dějiny Roč. 1, č. 1 (1993), s. 125-128.
 • HOJDA, Zdeněk - PEŠEK, Jiří - KŘEN, Jan. Česko-německá mezivládní historická komise - bilance a výhledy: Rozhovor s prof. dr. Janem Křenem, předsedou české části komise. Jan Křen; připravili Zdeněk Hojda, Jiří Pešek. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue. 15, č. 4, (1993,) s. 51-54.
 • KŘEN, Jan. Die Vergangenheit bei Tschechen und Sudetendeutschen. Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe 34, č. 2 (1993), s. 381-389.
 • KŘEN, Jan. Das Integrationsproblem in Ostmitteleuropa zwischen den beiden Weltkriegen. In: Mitteleuropa-Konzeptionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1995, s. 153-164.
 • KŘEN, Jan. Kolik máme minulostí?. In: Dialogy o občanské společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 1995, s. 95-101.
 • KŘEN, Jan. "Naše dějiny". = "Unsere Geschichte". In: Češi a Němci historická tabu. = Tschechen und Deutsche historische Tabus. Praha : Prago Media - Nadace Bernarda Bolzana, 1995, s. 36-46.
 • KŘEN, Jan. O česko-německých vztazích. In: Dialogy o občanské společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, s. 218-223.
 • KŘEN, Jan. Odsun v německých pohledech. = Die Abschiebung aus deutscher Sicht. In: Češi a Němci - ztracené dějiny? = Tschechen und Deutsche - verlorene Geschichte? Praha : Prago-Media, 1995, s. 86-92.
 • KŘEN, Jan. Prezidenti a historici, Literární noviny, roč. 6, č. 48, 30. 11. 1995, s. 1, 10–11.
 • KŘEN, Jan. Probleme und Chancen der Kooperation tschechischer und deutscher Historiker. In: Aspekte der Zusammenarbeit in der Ostmitteleuropa-Forschung : Tagung des Herder-Instituts und des J.G. Herder-Forschungsrates am 22./23. Februar 1994. Marburg : Herder-Institut, 1996, s. 17-26.
 • KŘEN, Jan.  Činnost výboru HK v uplynulém období (zkrácený výtah zprávy). In: Zpravodaj Historického klubu Praha : Historický klub - Sdružení českých 7, č. 1, (1996,) s. 7-8.
 • KŘEN, Jan. K diskusi o organizaci historiků. In: Zpravodaj Historického klubu Praha : Historický klub - Sdružení českých 7, č. 1, (1996,) s. 14-16.
 • KŘEN, Jan. Tschechisch-deutsche Beziehungen in der Geschichte: Von Böhmen aus betrachtet. Aus Politik und Zeitgeschichte B 28/96, (1996,) s. 21-27.
 • KŘEN, Jan. Notizen zu den Beziehungen zwischen der tschechischen und der deutschen Geschichtswissenschaft. In: Die böhmischen Länder in der deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848 : Vorträge des 3. Aussiger Kolloquiums in Aussig vom 25. bis 26. April 1996. Teil II. Ústí nad Labem: Albis international, 1997, s. 139-157.
 • KŘEN, Jan. Tschechen, Deutsche, Vertreibung - Übereinstimmungen und Streitigkeiten. In: Tschechen, Deutsche und der Zweite Weltkrieg: von der Schwere geschichtlicher Erfahrung und der Schwierigkeit ihrer Aufarbeitung / Hannover: Hahn, 1997 s. 9-22.
 • KŘEN, Jan. Deutsche historische Nachkriegsliteratur über die böhmischen Länder. In: Im geteilten Europa : Tschechen, Slowaken und Deutsche und ihre Staaten 1948-1989 : für die deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Historikerkommission. Essen : Klartext, 1998, s. 193-242.
 • KŘEN, Jan.  Changes in identity: Germans in Bohemia and Moravia in the nineteenth and twentieth centuries. In: Bohemia in History. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, s. 324-343.
 • KŘEN, Jan. Nacionalismus či patriotismus?. In: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 20, č. 2, (1998,) s. 2-6.
 • KŘEN, Jan. Obrazy Němců a Německa v české společnosti. In: Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. Praha: Karolinum, 1998, s. 21-31.
 • MÍŠKOVÁ, Alena - URBAN, Jan - KŘEN, Jan. Bílých míst je stále dost, ale jsou jiná než před deseti lety. In: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost 21, č. 6 (1999), s. 35-36. [Rozhovor s Janem Křenem]
 • KŘEN, Jan.  Česká a německá historická paměť - včerejšek a dnešek. In: Český časopis historický = The Czech Historical Review Praha: Historický ústav AV ČR 97, č. 2, (1999,) s. 321-331.
 • KŘEN, Jan.  Interpretace národních, středoevropských a evropských dějin. Více otázek než odpovědí. Soudobé dějiny Roč. 6, č. 4 (1999), s. 488-513.
 • KŘEN, Jan. Pěkná a nepěkná vzpomínka na počest Bedřicha Loewensteina. In: Překračování hranic, aneb, Zprostředkovatel Bedřich Loewenstein : jubilejní spis k 70. narozeninám evropského historika = Grenzüberschreitungen, oder, der Vermittler Bedřich Loewenstein : = Festschrift zum 70. Geburtstag eines europäischen Historikers. Brno : Doplněk, 1999, s. 266-270.
 • KŘEN, Jan. Zpráva o činnosti česko-německé komise historiků. In: Zpravodaj Historického klubu Praha  Sdružení historiků České republiky 10, č. 1, (1999,) s. 14-19.
 • KŘEN, Jan. Neue tschechische Studien zum Jahr 1945. In: Mentalitäten - Nationen - Spannungsfelder: Studien zu Mittel- und Osteuropa im 19. und 20. Jahrhundert : Beiträge eines Kolloquiums zum 65. Geburtstag von Hans Lemberg. Marburg: Herder-Institut, 2001 s. 183-190.
 • KŘEN, Jan. Sedmdesátiny Viléma Prečana. Zpravodaj Historického klubu 13, č. 2, (2002,) s. 77-81.
 • KŘEN, Jan. Na památku Ferdinanda Seibta (9. 5. 1927 - 7. 4. 2003). Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1, (2003,) s. 92-96.
 • KŘEN, Jan. Karel Bartošek: (30. 6. 1930 - 6. 7. 2004). In: Český časopis historický = The Czech Historical Review Praha: Historický ústav AV ČR 102, č. 4, (2004,) s. 902-908.
 • KŘEN, Jan. O historických pojmech, zvládání minulosti a evropských dějinách. Tři diskusní poznámky. Soudobé dějiny Roč. 11, č. 4 (2004), s. 82-96.
 • KŘEN, Jan. Odsun, vyhnání, či etnická čistka? Na příkladu jedné knihy, Literární noviny, roč. 15, č. 35, 23. 8. 2004, s. 1, 3; č. 36, 5. 9. 2004, s. 3.
 • KŘEN, Jan. Dokumenty StB jako pramen poznání minulosti. Soudobé dějiny Roč. 12, č. 3-4 (2005), s. 708-733.
 • KŘEN, Jan. Pravdy a nepravdy aktů StB. Zpravodaj Historického klubu 16, č. 1, (2005,) s. 80-84.
 • KŘEN, Jan. Rok 1945 - mezník a jaký? In: Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody: sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv, 2005, s. 309-319.
 • KŘEN, Jan. Sociálněpolitické paradoxy sovětského bloku. In: "Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu...": pocta Jozefovi Jablonickému. Bratislava: Veda, 2005, s. 329-332.
 • KŘEN, Jan. Česká otázka v německé a rakouské politice do roku 1918. In: Hledání jistoty v bouřlivých časech. Češi, Slováci, Němci a mezinárodní systém v první polovině 20. století. Ústí nad Labem: Albis international pro Česko-německou a Slovensko-německou komisi historiků, 2006, s. 13-40.
 • KŘEN, Jan. Über ein wenig bekanntes Buch zu einem von Detlef Brandes' grossen Forschungsthemen. In: Die Deutschen und das östliche Europa: Aspekte einer vielfältigen Beziehungsgeschichte. Festschrift für Detlef Brandes zun 65. Geburtstag. Essen: Klartext Verlag, 2006, s. 355-368.
 • KŘEN, Jan. Laudatio k Františkovým sedmdesátinám. In: Nezapomenuté historie. Sborník k 70. narozeninám Františka Svátka. Brno: Doplněk, 2007, s. 7-8.
 • KŘEN, Jan. Miloš Hájek a Hana Mejdrová: dvojportrét jedné generace. In: Křižovatky dvou životů : sborník k poctě Hany Mejdrové a Miloše Hájka. Praha: Masarykova dělnická akademie, 2008, s. 8-28.
 • KŘEN, Jan. Die böhmische Frage in der deutschen und österreichischen Politik bis zum Jahr 1918. In: Suche nach Sicherheit in stürmischer Zeit. Tschechen, Slowaken und Deutsche im System der internationalen Beziehungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Essen: Klartext Verlag, 2009, s. 13-44.
 • KŘEN, Jan. Podivné počty migrací po roce 1918. In: Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2010 s. 150-154.
 • KŘEN, Jan. Václav Kural: (* 25. 6. 1928 - † 25. 6. 2011). In: Český časopis historický = The Czech Historical Review Praha: Historický ústav AV ČR 109, č. 4, (2011), s. 889-891.
 • KŘEN, Jan.- PEŠEK, Jiří - ŘEZNÍK, Miloš. Rudolf Vierhaus (29. 10. 1922-13. 11. 2011). In: Český časopis historický = The Czech Historical Review Praha: Historický ústav AV ČR 110, č. 1, (2012), s. 165-167.
 • KŘEN, Jan. Central Europe and Its Alternatives. In: Mitteleuropa? : zwischen Realität, Chimäre und Konzept. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015 s. 189-194.
 • KŘEN, Jan.  Central Europe Is and It Is Not: the Enigmatic (Non)Existence of Central Europe. In: Mitteleuropa?: zwischen Realität, Chimäre und Konzept. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015 s. 195-198.
 • KŘEN, Jan. Obtížné, leč plodné dvacetiletí první republiky. In: Česko na cestě. Praha: Academia, 2017, s. 43-45.

Recenze a diskuse

 • KŘEN, Jan. --aneb co čeká české dějepisectví. Schmidt-Hartmannová, Eva. Diskuse: Čeho se dočkalo české dějepisectví.
  Přítomnost. 1991. 2, č. 4, s. 30.
 • KŘEN, Jan. Ani pláč, aniž jásot. Petr Pithart Diskuse: Odpověď na odpověď Petra Pitharta. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue. (1993),. 15, č. 6 s. 53-54.
 • KŘEN, Jan. Silný projekt - slabší začátek - jaký konec? Soudobé dějiny. (2004),. 11, č. 3 s. 127-132. [Recenze sv. 2, 2004] ISBN:80-86569-77-2. (recenze knihy Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. sestavili Zdeněk Kárník, Michal Kopeček)
 • KŘEN, Jan. Výborná nudná kniha. Soudobé dějiny. (2007),. 14, č. 2-3 s. 525-529. ISBN:978-80-7285-081-5. (recenze knihy Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848-1989. Jan Rychlík)
 • KŘEN, Jan. Nová příručka k českým a československým dějinám. Český časopis historický. (1992),. 90, č. 2 s. 251-259. (recenze knihy České a československé dějiny. 1. Od počátků do roku 1790. 2. Od roku 1790 do současnosti. 3. Dokumenty a materiály. vedoucí kolektivu autorů Jaroslav Marek)
 • KŘEN, Jan. Dvě záslužné edice. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue. 1995. 17, č. 6, s. 55-57. (recenze knihy Češi a sudetoněmecká otázka 1939-1945. Dokumenty. [Ed.]: Vondrová, Jitka)
 • KŘEN, Jan. Deutschland und die Tschechen. Geschichte einer Nachbarschaft in der Mitte Europas. Český časopis historický. 1994. 92, č. 2, s. 304-308.
 • KŘEN, Jan - SEIFERT, Pavel. Devětaosmdesátý. Vzpomínky a přemýšlení. Krédo. Diskuse. Soudobé dějiny. 2009. 16, č. 2-3, s. 436-443. ISBN:978-80-200-1774-1.
 • KŘEN, Jan. Dokumenty StB jako pramen poznání minulosti. Diskuse. Soudobé dějiny. 2006. 13, č. 1-2, s. 243-265.
 • KŘEN, Jan. Dvakrát středovýchodní Evropa. Soudobé dějiny. 2001. 8, č. 1, s. 131-139. (recenze knihy Historia Europy Środkowo-Wschodniej. Díl 1, 2. [Red.]: Kłoczowski, Jerzy. [Aut.]: Samsonowicz, Henryk - Beauvois, Daniel - Ducreux, Marie-Elizabeth - Wandycz, Piotr - Aleksiun, Natalia)
 • KŘEN, Jan. Místo společenství konflikt! Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938-1945).
  Dějiny a současnost. Kulturně historická revue. 1995. 17, č. 5, s. 64.
 • KŘEN, Jan. Česko-německá čísla a jedna pozapomenutá kniha. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue. 1997. 19, č. 2, s. 53-54. (recenze knihy Eine politische Legende - Die Massenvertreibung von Tschechen aus dem Sudetengebiet 1938/39)
 • KŘEN, Jan. Útlá knížka, která stojí za přečtení. Soudobé dějiny. (2011),. 18, č. 4 s. 685-688. ISBN:978-80-7285-134-8. (recenze knihy Polské poučení z pražského jara. Tři studie z dějin politického myšlení 1968-1981. Zahradníček, Tomáš)
 • KŘEN, Jan. Slovenské národní povstání - konečně bez legend. Český časopis historický. (1992),. 90, č. 4 s. 603-607. (recenze knihy Povstanie bez legiend. Dvadsať kapitol o príprave a začiatku Slovenského národného povstania. Jozef Jablonický)
 • KŘEN, Jan. Ediční čin. Český časopis historický. (1967),. 15 [65], č. 1 s. 413-416. (recenze knihy Slovenské národné povstanie. Dokumenty. zostavil, predslov a pozn. napísal: Vilém Prečan)
 • KŘEN, Jan. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman.
  Soudobé dějiny. (2001),. 8, č. 1 s. 131-139. ISBN:80-85983-82-6.

Texty Jana Křena v samizdatové literatuře 1978–1989

(Podle údajů v publikaci Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu 1970–1989. Zpracovali Jan Vlk, Vendula Vaňková, Jiří Novotný. K vyd. připr. Milan Drápala. Brno: Doplněk, 1993, a v dokumentaci Bibliografie čs. samizdatu, Historické studie 1978–1988-.)

 • Křen, Jan, Výzva – ale komu? Recenze: BRÜGEL, J. W.: Tschechen und Deutsche 1939–1946. München, 1974. 326 s. In: Historické studie. Sborník. Praha, leden 1978, sv. 1. 11 s.
 • KŘEN, Jan: Palackého představy střední Evropy (1848–1849). In: Sborník historických studií. Jaro 1979, 29 s.
 • KŘEN, Jan: Češi a Němci – kritické poznámky. 27 s. In: K dějinám česko-německých vztahů. Praha, 1980.
 • KŘEN, Jan: Češi a Němci na přelomu století. Pokus o historickou bilanci. In: Z dějin. Sborník studií. 1981, 81 s.
 • KŘEN, Jan: O Kafkovi, židovské otázce a antisemitismu, také českém. Recenze: Ch. Stölzl, Kafkas böses Böhmen. Zur Sozialgeschichte eines Prager Juden. In: Z dějin. Sborník studií. Praha, 1981, 8 s.
 • KŘEN, Jan – MEJDROVÁ, Hana: Současná československá historická literatura o Mnichovu. In: Historické a sociologické studie. Sborník. Praha, leden 1982, 30 s.
 • KŘEN, Jan: Šmeralův životopis. Recenze: J. Galandauer, Bohumír Šmeral 1880—1914. Praha, Svoboda, 1981. In: Z českých a slovenských dějin. Sborník. Praha, listopad 1982, 10 s.
 • KŘEN, Jan: Alternativy nacionalismu. Česká „pozitivní“ politika a její obdoby ve střední a východní Evropě. In: Historický sborník. Praha, květen 1985, 53 s.
 • KŘEN, Jan: K „Právu na dějiny“. 3 s. [Diskuse k dokumentu Charty 77 č. 11/84 „Právo na dějiny“.] In: Diskuse. Teoreticko-politický občasník. Č. 20. Brno, 1985.
 • KŘEN, Jan: K „Právu na dějiny“. 8 s. In: Hlasy k českým dějinám. Praha, 1984–1985.
 • KŘEN, Jan: O dosud nevyléčené nemoci diletantismu v české historiografii. 3 s. In: Hlasy k českým dějinám II. Pokračování diskuse. Praha, 1985.
 • KŘEN, Jan: Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780–1918. Praha, 1986. 248 s. Knižnice Historické studie. Sv. 6.
 • KŘEN, Jan: Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780–1918. In: Obsah, říjen 1986. 29 s.
 • KŘEN, Jan: Historické proměny češství. In: Obsah, září 1987. 45 s.; též: Praha, Edice Historické studie 1988. 35 s.; též in: Sklepník 1989, sv. 9. 26 s.; též in: Historické studie 12, 1989, sv. 26. 52 s. [2. verze]
 • KŘEN, Jan: 28. říjen. In: Lidové noviny, 1988, č. 10. 1 s.
 • Komárková, Božena – Mejdrová, Hana – Hájek, Miloš – Tomáš, Václav – Pichlík, Karel – Mezník, Jaroslav – Křen, Jan: 70. výročí vzniku ČSR. In: Historické studie 11, 1988, sv. 23, 35 s.
 • KŘEN, Jan: Střední Evropa nahlížená z Čech. [přetisk referátu na vědeckou konferenci] In: Obsah, leden 1989. 11 s.
 • KŘEN, Jan – MEZNÍK, Jaroslav: Jubileum význačného medievalisty a bohemisty. In: Historické studie 12, 1989, sv. 24. 5 s.
 • KŘEN, Jan – Otáhal, Milan – Opat, Jaroslav – Červenka, Miroslav: Diskuse o českých dějinách. In: Historické studie 12, 1989, sv. 26. 16 s.
 • KŘEN, Jan: Rehabilitace 28. října, jaká je a jaká by měla být. 5 s. In: Československo’88. Sborník příspěvků pro mezinárodní sympozium. Praha, 1989.