P3/10

1977, 4. březen, Praha. – Záznam pracovníka X. správy Federálního ministerstva vnitra o pohovoru s Janem Patočkou (3. března 1977).E1V edičním komentáři k 12. svazku Sebraných spisů Jana Patočky, odkud záznam přebíráme, se uvádí: „Druhého dne po návštěvě u holandského ministra Maxe van der Stoela byl Jan Patočka podroben policejnímu výslechu, při kterém žádal o možnost hovořit o Chartě 77 s kompetentními představiteli státu. Přísně tajný záznam X. správy Federálního ministerstva vnitra (FMV) ze dne 4. 3. 1977 o pohovoru s Janem Patočkou (uložený dnes také v AJP) praví: Dne 3. března…“ (Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 13. Jan Patočka, Češi II. K vydání připravili Karel Palek a Ivan Chvatík. Praha, OIKOYMENH 2006, Ediční komentář, příloha II A, s. 438.)

Dne 3. 3. 1977 byl na podkladě operativních opatření prováděných k signatářům prohlášení CHARTY 77 pozván prof. PATOČKA Jan […]E2Vynechávka a hranaté závorky vydavatelů Sebraných spisů, odkud je text převzat. k jednání s orgány FMV, týkajícímu se prohlášení CHARTY 77.

Cílem jednání bylo znemožnit rozhovorem s PATOČKOU jeho případnou účast na recepci pořádané ZÚ NSRE3Zastupitelský úřad Německé spolkové republiky, čili velvyslanectví Spolkové republiky Německo. při příležitosti otevření nové budovy ambasády NSR v Praze. K uvedenému opatření bylo přistoupeno po události ze dne 1. 3. 1977, kdy byl PATOČKA neočekávaně přijat holandským ministrem zahraničních věcí v hotelu Intercontinental. Bylo využito PATOČKOVY žádosti z předešlého dne, kdy uvedl, že je ochoten hovořit s kýmkoliv a kdekoliv o věcech týkajících se Charty 77. Na podkladě tohoto byl pod záminkou, že má možnost dnes hovořit s vyšším funkcionářem FMV, na vlastní souhlas převezen do objektu Správy vyšetřování v Ruzyni, kde měl vyčkat přijetí u vedení FMV. V objektu se zdržoval od 11.00 hod. do 21.00 hod. 3. 3. 1977. V průběhu této doby byl pozván na oběd do motorestu u Kladna, který trval dvě hodiny. Mimo to mu bylo průběžně podáváno občerstvení (limonáda, káva, sušenky) a byl mu umožněn na vlastní přání spánek po obědě. Ve večerních hodinách byl PATOČKA opět převezen zpět do bydliště a byla mu vyslovena omluva, že dnes nemůže být vedením FMV přijat. PATOČKA omluvu přijal s pochopením a uvedl, že je připraven a ochoten hovořit kdykoliv jindy.

Doba, kterou PATOČKA strávil na Správě vyšetřování, byla využita k provedení pohovoru týkajícího se dvou základních otázek:

1. CHARTA 77 – důvod jejího vzniku a poslání

2. Okolnosti týkající se PATOČKOVA setkání s ministrem zahraničních věcí Holandska dne 1. 3. 1977.

K těmto problémům se jmenovaný vyjádřil v tom smyslu, že:

1. Prohlášení CHARTY 77 vzniklo na podkladě konstatování, že řada občanských práv, zakotvených v Ústavě ČSSR a ji doplňujících zákonech, platí v naší republice víceméně pouze na papíře. Poukazuje na to, že mnoha občanům je z důvodů zastávání odlišných názorů od názorů oficiálních znemožňováno úřady pracovat ve svém oboru, a dále v návaznosti, že jsou mnohdy šikanováni a zbaveni možnosti bránit se legálními prostředky, což je možné dokladovat konkrétními případy, které mají signatáři k dispozici.

Cílem CHARTY 77 je dosáhnout podřízení politiky právu a ne práva politice, jak je tomu prý v současnosti.

V průběhu jednání se PATOČKA postupně vyjadřoval k jednotlivým pasážím prohlášení a obsahu následných dokumentů (prohlášení č. 2–5). O svém zapojení jako mluvčí v CHARTĚ 77 uvedl, že na sebe vzal tuto občanskou povinnost z těch důvodů, že je přesvědčen o tom, že nevykoná-li to sám, sotva někdo jiný se k tomu odváží. Je si přitom vědom skutečnosti, že se bude jednat o dlouhodobou záležitost a že se sotva již vrátí do normálního života.

2. K okolnostem týkajícím se PATOČKOVA setkání s holandským ministrem zahraničních věcí bylo od jmenovaného přijato písemné vyjádření, které se naprosto shodovalo s jeho ústním podáním (viz samostatný agenturní záznam). Z konfrontace písemného prohlášení s osobním rozhovorem vyšlo najevo, že setkání PATOČKY s holandským ministrem dne 1. 3. 1977 zprostředkovali holandští novináři na PATOČKOVU žádost, když jej předtím navštívili a k uvedené žádosti vyzvali.

Po dobu konání pohovoru bylo se jmenovaným jednáno ohleduplně se zaměřením na to, aby nebyla narušena legenda, na podkladě které se zdržoval v objektu MV dobrovolně delší dobu.

Pohovor se jmenovaným provedli:

por. Pešek [podepsán v.r.]
ppor. Dvořák [podepsán v.r.]
Náč. 2. odd. 2. odb.
plk. RSDr. SOMOL Luděk [podepsán v.r.]

Zdroj
  • Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 13. Jan Patočka, Češi II. K vydání připravili Karel Palek a Ivan Chvatík. Praha, OIKOYMENH 2006, s. 438 – 440.
E1.V edičním komentáři k 12. svazku Sebraných spisů Jana Patočky, odkud záznam přebíráme, se uvádí: „Druhého dne po návštěvě u holandského ministra Maxe van der Stoela byl Jan Patočka podroben policejnímu výslechu, při kterém žádal o možnost hovořit o Chartě 77 s kompetentními představiteli státu. Přísně tajný záznam X. správy Federálního ministerstva vnitra (FMV) ze dne 4. 3. 1977 o pohovoru s Janem Patočkou (uložený dnes také v AJP) praví: Dne 3. března…“ (Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 13. Jan Patočka, Češi II. K vydání připravili Karel Palek a Ivan Chvatík. Praha, OIKOYMENH 2006, Ediční komentář, příloha II A, s. 438.)
E2.Vynechávka a hranaté závorky vydavatelů Sebraných spisů, odkud je text převzat.
E3.Zastupitelský úřad Německé spolkové republiky, čili velvyslanectví Spolkové republiky Německo.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den4
Měsíc3
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse