P8/4

1977, 10. únor, Praha. – Přehled o oficiálních reakcích zahraničí v souvislosti s Chartou 77, vypracovaný Ministerstvem zahraničních věcí ČSSR.E1Přehled byl zaslán jako příloha k dopisu náměstka ministra zahraničí Dušana Spáčila Michalu Beňovi, vedoucímu sekretariátu generálního tajemníka KSČ. V dopise z 11. února 1977, čj. 011.207/77, byla příloha označena jako „stručný přehled o hlavních protičeskoslovenských akcích k tzv. chartě 77 po oficiální linii, zpracovaný ke dni 10. 2. 1977“. Přehled byl sestaven tabulkovým způsobem do několika rubrik. Při transkripci bylo z technických důvodů nutné u každé země opakovaně uvést názvy rubrik. Některé zkratky byly rozepsány.

Protičeskoslovenské akce k „chartě 77“

6. teritoriální odbor

USA
Prohlášení oficiálních představitelů:
26. 1. 77 prohlášení StadepuE2Stadep – termín z úředního žargonu ministerstva: State department (ministerstvo zahraničí USA). V přehledu a v dalších písemnostech ministerstva zahraničí se vyskytuje rovněž termín „zaminir“ ve smyslu ministr zahraničních věcí, psán také „zaminír“, což působí obzvlášť komicky. Transkribováno jednotně „zaminir“. k otázce lidských práv v ČSSR, téhož dne doručen čs. ZÚ Washington dopis 39 členů Kongresu.E3Poslanci Kongresu USA Millicent Fenwick (Republikánská strana) a James J.Blanchard (Demokratická strana) napsali dopis velvyslanci ČSSR Jaromíru Johanesovi, v němž vznesli protest protizastrašovánískupiny československých občanů, kteří „nedávno podepsali petici za lidská práva“. K jejich protestu se připojilo dalších 37 členů kongresu. Presidential Papers of Jimmy Carter, WHCF, Box CO–22, Folder CO 40 (Czechoslovakia), Subject File. Tisková zpráva z 21. ledna 1977.
Provedené demarše:
31. 1. 77 velvyslanec USA u náměstka s. Spáčila.
Současný stav:
Rozsáhlá kampaň v americkém tisku, hl. zprávy zvláštních zpravodajů Washington Post (Getlera) a New York Times (Browne), kteří byli v lednu v ČSSR, pokračuje.

Kanada
Prohlášení oficiálních představitelů:
7. 2. kanadské MZV ujistilo, že Kanada se nezapojí do protičeskoslovenské kampaně a ocení v Bělehradě čs. přístup ke spojování rodin.
Provedené demarše:
3. 2. velvyslanec Kanady u nám. s. Spáčila v souvislosti s pořadem Čs. televize o nepřátelské činnosti rozvědek v ČSSR upozorněn na nevhodnost případného oficiálního stanoviska k situaci v ČSSR.
Současný stav:
Tisk informuje podle agentur.

V. Británie
Prohlášení oficiálních představitelů:
1. 2. velvyslanci s. Jablonskému tlumočena demarše britského MZV, 2. 2. ministr A. Crosland vystoupil v Dolní sněmovně, asi 70 poslanců Dolní sněmovny podepsalo protičeskoslovenské prohlášení.
Provedené demarše:
3. 2. britský velvyslanec u nám. s. Spáčila.
Současný stav:
Rozsáhlá kampaň v tisku včetně orgánů KSVB pokračuje.

5. teritoriální odbor

Francie
Prohlášení oficiálních představitelů:
Podle francouzského tituláře v Praze francouzský zaminir počítá s návštěvou v ČSSR na podzim t. r. v závislosti od celkového vnitropolitického vývoje v ČSSR.
Současný stav:
Kampaň ve francouzských sdělovacích prostředcích slábne.

Itálie
Prohlášení oficiálních představitelů:
1. 2. Malá aula italského parlamentu, debata k otázce disidentů „v zemích východu, zejména v ČSSR“. Přítomni: filosof Lucio Colletti, člen předsednictva ISS Ricardo Lambardi, člen vedení IKS Pajetta, Jiří Pelikán. 2. 2. dopis a rezoluce vedení Italské socialistické strany – solidarita se signatáři charty.
Současný stav:
Kampaň v italských sdělovacích prostředcích pokračuje, avšak se sníženou intenzitou.

Belgie
Prohlášení oficiálních představitelů:
Dle ZÚ Brusel vyvinul Van Elslande na zasedání ministrů EHS 31. 1. spolu s dánským zaminirem největší iniciativu za odsouzení postupu ČSSR, obdobně jak to učinil Stadep.
Současný stav:
Pokračuje, avšak znatelně slábne protičs. kampaň ve sdělovacích prostředcích.

Nizozemí
Prohlášení oficiálních představitelů:
23. 1. prohlášení předsedy vlády Den Uyla a zaminira Van der Stoela.
Provedené demarše:
31. 1. nizozemský titulář u s. náměstka Spáčila.
Současný stav:
Silná protičs. kampaň ve sdělovacích prostředcích pokračuje.

Norsko
Prohlášení oficiálních přestavitelů:
25. 1. prohlášení předsedy vlády O. Nordli a zaminira K. Frydenlunda.
Provedené demarše:
31. 1. chargé Gabrielsen u vedoucího 5. terit. odboru s. Matonohy.
Současný stav:
Silná protičs. kampaň ve sdělovacích prostředcích trvá.

Dánsko
Prohlášení oficiálních představitelů:
Prohlášení předsedy vlády A. Jörgensena a zaminira K. B. Andersena ve Štrasburgu a v Londýně (27. 1. a 31. 1.).
Provedené demarše:
4. 2. dánský titulář u s. nám. Spáčila.
Současný stav:
Široká protičs. kampaň ve sděl. prostředcích trvá.

Finsko
Současný stav:
Hlavní listy informují o čs. prohlášení označujícím chartu za nezákonnou.

Švédsko
Prohlášení oficiálních představitelů:
2. 2. prohlášení předsedy vlády T. Fälldina a místopředsedy vlády P. Ahlmarka. 2. 2. v parlamentě O. Palme (29. 1. zaminir K. Söderová na zasedání Evropské rady ve Štrasburgu).
Provedené demarše:
31. 1. chargé Magnuson u vedoucího 5. ter. odboru s. Matonohy.
Současný stav:
Široce založená a v poslední době až hysterická kampaň ve sdělovacích prostředcích pokračuje.

Řecko
Prohlášení oficiálních představitelů:
2. 2. petice 92 řeckých umělců na čs. ZÚ – žádají zastavení pronásledování obhájců lidských práv v ČSSR. Podepsán i Manolis Glezos.
Současný stav:
Očekává se zesílení kampaně proti ČSSR v souvislosti s předáním petice.

Kypr
Nejsou žádné informace.

Portugalsko
Prohlášení oficiálních představitelů:
18. 1. přijata Shromážděním republiky rezoluce nazývající čs. zřízení antidemokratickým s neexistujícími lidskými právy a protestuje proti zatčení „intelektuálů, demokratů a socialistů“, mezi nimi dr. Hájka.
Současný stav:
V portugalských sdělovacích prostředcích 1.–3. 2. ostrá protičs. kampaň proto, že čs. titulář vrátil s průvodním dopisem dopis místopředsedy portugalského parlamentu.

Španělsko
Současný stav:
Ve snížené intenzitě pokračují španělské sdělovací prostředky v uveřejňování zpráv západních tiskových agentur.

4. teritoriální odbor

NSR
Prohlášení oficiálních představitelů:
Předseda SPD W. Brandt zaslal osobní dopis P. Kohoutovi – vyjadřuje starost nad „pronásledováním čs. bojovníků za občanská práva a ujistil je svojí účastí“. Státní ministr v MZV NSR Dohnanyi prohlásil v hodině otázek v Bundestagu, že vláda NSR nepovažuje postup za slučitelný s duchem konference o lidských právech.
Současný stav:
Kampaň ve sdělovacích prostředcích dále vzrůstá, a to úměrně se šířením zpráv o zastavení akcí proti signatářům. II. televizní program (ZDF) znovu uvedl besedu kancléře Schmidta se studenty v ZB, Schmidt se v ní v zásadě vyslovil proti porušování lidských práv v ZSS. Rozhlasová stanice NDR/WDR vysílala hru V. Havla, Havel v úvodu představen jako „zastánce lidských práv“, na závěr přečten jeho dopis G. Husákovi.

Rakousko
Prohlášení oficiálních představitelů:
Kreisky „nemá pochybnosti o pravdivosti Mlynářových slov a co se děje v ČSSR je v naprostém rozporu s Helsinkami“. Dodal, že rakouská vláda zváží, co podniknout. S odvoláním na jednání v Praze vyslovil ochotu Rakouska poskytnout azyl čs. disidentům. 27. 1. věc demagogicky otočil tak – i když mluvil v kondicionálech o „násilném vyhnání“. 31. 1. Akce Amnesty Inernational ve vídeňském akademickém divadle – galapředstavení Havlových jednoaktovek. Přítomni a podepsali protestní listiny: Kreisky, vicekancléř Androsch, prezident parlamentu (předseda odborů) Benya, tajemníci SPÖ Marsch a Blecha, předseda parlamentní frakce SPÖ Fischer, předseda ÖVP Taus, předseda FPÖ Peter, řada poslanců, umělců a novinářů. Kreisky se k „chartě 77“ několikrát vrátil v protičs. duchu po návštěvě u Palmeho a po zasedání vlády 1. 2. Vládní SPÖ vydala oficiální protestní rezoluci. Mládež SPÖ přijala protestní rezoluci. Odborová organizace rakouských novinářů přijala protestní rezoluci s apelem psát protestní dopisy na čs. vedení. Ředitel „Čs. filmového festivalu“ oznámil, že by nebylo vhodné festival konat začátkem března.
Provedené demarše:
25. 1. bylo sděleno rakouskému tituláři, že výroky Kreiskyho se považují za vměšování do vnitřních záležitostí a s protestem byly odmítnuty. 25. 1. dotaz s. Komárka u Pahra, zda platí nabídka Kreiského poskytnout azyl čs. disidentům. Generální tajemník MZV Reitbauer – ano, ale musí svobodně a dobrovolně požádat. 28. 1. s. nám. Spáčil vznesl k Paschovi dotaz týkající se protikladných prohlášení Kreiského ve věci azylu pro čs. disidenty.
Současný stav
: Kampaň ve sdělovacích prostředcích pokračuje. Očekává se odpověď Pahra nas provedené demarše.

Švýcarsko
Prohlášení oficiálních představitelů:
Weitnauer, generální sekretář MZV, prohlásil, že „charta 77“ je projevem snah o plnění ZA KBSE (projev ve Společnosti pro mezinárodní vztahy). Švýcarská strana práce reagovala na „chartu 77“ s obdivem. Vincent (předseda) – nejhorší komentář v tisku, plně poplatné názorům KSI a KSF.
Provedené demarše:
S. nám. Spáčil požádal tituláře dr. Jäggiho o vysvětlení k prohlášení Weitnauera (Weitnauer v rozhovoru se s. Mocem výrok popřel).
Současný stav:
Kampaň ve sdělovacích prostředcích opadává.

Zdroj
  • NA, f. ÚV KSČ – Gustáv Husák, neuspořádáno. – Strojopis, prvopis.
E1.Přehled byl zaslán jako příloha k dopisu náměstka ministra zahraničí Dušana Spáčila Michalu Beňovi, vedoucímu sekretariátu generálního tajemníka KSČ. V dopise z 11. února 1977, čj. 011.207/77, byla příloha označena jako „stručný přehled o hlavních protičeskoslovenských akcích k tzv. chartě 77 po oficiální linii, zpracovaný ke dni 10. 2. 1977“. Přehled byl sestaven tabulkovým způsobem do několika rubrik. Při transkripci bylo z technických důvodů nutné u každé země opakovaně uvést názvy rubrik. Některé zkratky byly rozepsány.
E2.Stadep – termín z úředního žargonu ministerstva: State department (ministerstvo zahraničí USA). V přehledu a v dalších písemnostech ministerstva zahraničí se vyskytuje rovněž termín „zaminir“ ve smyslu ministr zahraničních věcí, psán také „zaminír“, což působí obzvlášť komicky. Transkribováno jednotně „zaminir“.
E3.Poslanci Kongresu USA Millicent Fenwick (Republikánská strana) a James J.Blanchard (Demokratická strana) napsali dopis velvyslanci ČSSR Jaromíru Johanesovi, v němž vznesli protest protizastrašovánískupiny československých občanů, kteří „nedávno podepsali petici za lidská práva“. K jejich protestu se připojilo dalších 37 členů kongresu. Presidential Papers of Jimmy Carter, WHCF, Box CO–22, Folder CO 40 (Czechoslovakia), Subject File. Tisková zpráva z 21. ledna 1977.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den10
Měsíc2
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse