P9/7

[1977, konec dubna, Praha.] – Zpráva vyšší složky Státní bezpečnosti o stavu vyšetřování ve věci Charta 77 pro trestný čin podvracení republiky.E1Informace je bez data, bez označení původce a bez průvodního dopisu s označením adresáta. Z údaje o případech vyšetřovaných v Brně (27. 4. 1977) bylo by možno usoudit, že informace byla sepsána po tomto datu. Na druhé straně však překvapuje, že při počtu signatářů se údaj zastavil u stavu z 1. února, a tedy nebylo vzato v potaz zvýšení počtu ohlášené dokumentem 8 z 9. března, a že ve zprávě nebyl zmíněn přinejmenším ještě dokument Charty 9 z 22. dubna o stavu náboženských práv.

INFORMACE o dosavadních výsledcích vyšetřování v tr. věci „Charta 77“

Dne 6. 1. 1977 bylo podle par. 160/1 tr. řádu zahájeno tr. stíhání pro tr. čin podvracení republiky podle par. 98 tr. zákona, který byl spáchán rozmnožováním a rozšiřováním pamfletu „Charta 77“ po celém území ČSSR a v zahraničí, jehož obsah je nepřátelský socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky.E2Není uvedeno trestní stíhání zahájené 11. 1. 1977 pro trestný čin poškozování zájmů republiky v cizině podle par. 112 tr. zákona (srv. příslušný dokument výše v této příloze).

V uvedené tr. věci bylo ke dni 1. 4. 1977 vyslechnuto celkem 251 osob, převážně všichni signatáři „Charty 77“. Jako hlavní organizátoři „Charty 77“ byli zjištěni prof. dr. Jiří HÁJEK, nyní již zemřelý prof. dr. Jan PATOČKA, spisovatelé Václav HAVEL, Ludvík VACULÍK a Pavel KOHOUT, bývalý herec Pavel LANDOVSKÝ, dále pak Jiří NĚMEC, Irena DUBSKÁ a Zdeněk MLYNÁŘ, kteří byli navrhováni Správou vyšetřování StB spolu s X. správou FMV pro tr. postih pro shora uvedený tr. čin.

Několik dalších osob bylo navrhováno k tr. postihu pro tr. čin pobuřování podle par. 100/1 a) tr. zákona a další osoby pro tr. čin poškozování zájmů republiky v cizině podle par. 112 tr. zákona.

K prokurátorským pohovorům, které dosud probíhají, bylo navrženo celkem 49 osob.

K tr. postihu jednotlivých osob v souvislosti s protizákonnou činností tzv. „Charty 77“ na celém území ČSSR nedošlo, v důsledku respektování usnesení předsednictva ÚV KSČ žádnou osobu z řad signatářů „Charty 77“ zatím trestně nestíhat.E3Toto je zatím jediný explicitní doklad o existenci takového rozhodnutí předsednictva ÚV KSČ. Srv. též úvodní text k příloze 7.

Přesto se však ukazuje, že v činnosti „Charty 77“ se pokračuje, což se projevuje tím, že text „prohlášení Charty 77“ je rozšiřován rozesíláním na jednotlivé adresy pomocí pošty, vhazováním do dopisních schránek, osobním zapůjčováním na pracovištích mezi spoluzaměstnanci, na školách mezi studenty, přehráváním magnetofonových nahrávek pořízených z vysílání štvavých zahraničních rozhlasových stanic HLASU AMERIKY, SVOBODNÉ EVROPY a dalších a v několika případech vyvěšením „Charty 77“ na místech veřejnosti přístupných.

Tomu také nasvědčuje skutečnost, že ke dni 1. února 1977 se zvýšil počet signatářů o dalších 208 osob, jejichž jmenný seznam byl mluvčími zveřejněn v „Chartě 77“, dokument č. 5.

V jednotlivých případech výskytu „Charty 77“ bylo na KS SNB odboru vyšetřování StB zahájeno podle par. 160/1 tr. řádu tr. stíhání ve věci pro tr. čin pobuřování podle par. 100/1 a) tr. zákona, a to na

Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Brno ke dni 27. 4. 1977 celkem 14 případů a v nich vyslechnuto do této doby 40 osob. V jednom případě v souvislosti s „Chartou 77“ byl dne 10. 3. 1977 odhalen Jan HRONEK, který je vazebně stíhán pro výše uvedený tr. čin, kterého se dopouštěl po delší dobu tím, že v minulosti rozmnožoval a rozšiřoval písemné materiály závadného obsahu, kdy se jeho nepřátelskou tr. činnost nepodařilo odhalit.

Mimo to bylo provedenou domovní prohlídkou prokázáno, že Jan HROMEK rozmnožoval a rozšiřoval text „Charty 77“, a zejména pak „komentář“ k Chartě, který sám zpracoval a jehož obsah je ostře vyhrocen proti KSČ a socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky.

Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Hradec Králové zahájil ve 3 případech a byli vyslechnuti 2 svědci.

Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Plzeň zahájil v 1 případě, v němž byl vyslechnut 1 svědek a v 1 případě se podílel na výsleších 2 svědků k zadokumentování rozšiřování „Charty 77“.

Odbor vyšetřování (OVŠ) StB České Budějovice zahájil v 1 případě a vyslechnut 1 svědek.

Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Ústí nad Labem zahájil tr. stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100/1 a) tr. zákona ve 2 případech. V daných případech jsou vazebně vyšetřováni ing. Vladimír LAŠTŮVKA a ing. Aleš MACHÁČEK, kteří též rozšiřovali text „Charty 77“, ale jsou stíháni, že od r. 1975 rozšiřovali závadné tiskoviny, které dostávali ze zahraničí pomocí spojky od býv. funkcionáře Svazu studentů KAVANA.

Na vyšetřování uvedené tr. činnosti „Charta 77“ se dále s SV StB podílí Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Praha, který vyslechl 13 osob a provedl 12 domovních prohlídek. III. odborem SV StB Bratislava byly provedeny domovní prohlídky u 3 osob a vyslechnuto 8 svědků.E4Srv. výše otištěný přípis Správy vyšetřování StB v Bratislavě z 28. 3. 1977.

Vyhodnocením denních hlášení o událostech v ČSSR bylo zjištěno, že v dalších 36 případech provádí šetření O-VB ve spolupráci s O-StB v jednotlivých okresech na území Čech a Slovenska. Jde zejména o výskyt letáků, různých nápisů v souvislosti s „Chartou 77“, případně vylepování samotného textu „Charty 77“ na místech veřejnosti přístupných.

Tak konkrétně za měsíc únor 1977 bylo hlášeno 10 případů a do 18. 3. 1977 17 případů.

V současné době nejsou pro vyšetřování známé výsledky provedených prokurátorských pohovorů s navrhovanými signatáři „Charty 77“, a zejména pak zda po těchto pohovorech v protisocialistické činnosti nadále pokračují.

Z dostupných pramenů je zjištěno, že mluvčí „Charty 77“ vypracovali a dali do oběhu další dokumenty, z nichž vyšetřování má k dispozici „prohlášení Charty 77“ a dokumenty č. 2–8. Obsah ostatních jimi vydaných dokumentů je pro vyšetřování neznámý.E5Tato věta je v předloze rukou přeškrtnutá.

Zahájené tr. stíhání není vhodné v současné době zakončit, vzhledem k tomu, že i nadále je třeba provádět jednotlivé procesní úkony, jelikož činnost osob zapojených v „Chartě 77“ se provedenými opatřeními nepodařilo zcela zastavit. Nebude-li změněno stanovisko PÚV KSČ o postupu proti osobám ve věci zúčastněným, bude třeba v pozdější době, po vyřízení zdejších dožádání o znalecké posudky, šetření, rozhodnutí o vrácení či jiném opatření ohledně věcí odňatých při domovních prohlídkách, zahájené případy přerušit dle par. 173/1 e) tr. řádu, přičemž použití tohoto zákonného ustanovení je vědomě právně nesprávné, účelové, ale jiná možnost není.

Informace z materiálů vyšetřování nemůže být úplná, protože SV StB nemá k dispozici materiály o činnosti operativy StB a útvarů VB v jednotlivých případech, které s celou akcí souvisí.

Zdroj
  • AMV, V-33766 MV, ČVS 3/120-77, sv. 10, l. 226–229. – Strojopis, průpis.
E1.Informace je bez data, bez označení původce a bez průvodního dopisu s označením adresáta. Z údaje o případech vyšetřovaných v Brně (27. 4. 1977) bylo by možno usoudit, že informace byla sepsána po tomto datu. Na druhé straně však překvapuje, že při počtu signatářů se údaj zastavil u stavu z 1. února, a tedy nebylo vzato v potaz zvýšení počtu ohlášené dokumentem 8 z 9. března, a že ve zprávě nebyl zmíněn přinejmenším ještě dokument Charty 9 z 22. dubna o stavu náboženských práv.
E2.Není uvedeno trestní stíhání zahájené 11. 1. 1977 pro trestný čin poškozování zájmů republiky v cizině podle par. 112 tr. zákona (srv. příslušný dokument výše v této příloze).
E3.Toto je zatím jediný explicitní doklad o existenci takového rozhodnutí předsednictva ÚV KSČ. Srv. též úvodní text k příloze 7.
E4.Srv. výše otištěný přípis Správy vyšetřování StB v Bratislavě z 28. 3. 1977.
E5.Tato věta je v předloze rukou přeškrtnutá.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Měsíc4
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse