P9

Výběr z písemností represivních složek státního aparátu týkajících se Charty 77 (leden–prosinec 1977)

Z obrovské masy dochovaného spisového materiálu ministerstva vnitra, prokuratury a justice jsme vybrali menší soubor dokumentů, jejichž soustředění do této přílohy poněkud odlehčuje poznámkovému aparátu u dokumentů Charty v oddílu D1D598. Tyto písemnosti dokumentují rozsah a formy postupu proti Chartě 77 a signatářům jejího prohlášení zejména ze strany Státní bezpečnosti, a poskytují také částečný obraz o tom, nakolik byla Státní bezpečnost informovaná o občanských aktivitách s Chartou souvisejících. Podle nich lze v mnohém doplnit nebo upřesnit údaje obsažené například v situačních zprávách o Chartě 77, anebo porovnat míru informovanosti, jaké bylo schopné dosáhnout vlastními silami společenství Charty 77 v prvním roce své existence. Zpráva ministra vnitra pro grémium KSČ poskytuje přesný obraz o politickém a ideovém horizontu státněbezpečnostního aparátu a o jazyce, jímž pojmenovával mezinárodní a domácí souvislosti. Dokumenty je třeba číst a interpretovat v kontextu dokumentů zařazených zejména do příloh 7 a 8.

Pro úplnost nutno uvést, že trestní stíhání zahájené 6. a 11. ledna 1977 (viz první dva dokumenty následujícího souboru) bylo formálně zastaveno usnesením Správy vyšetřování StB ze dne 11. listopadu 1980. (AMV, V-33766 MV, ČVS 3/120-77, sv. 1, l. 5 n.).

V textech této přílohy jsou opravovány jen evidentní gramatické a interpunkční chyby, jinak se přepis přesně drží předlohy (včetně uvozovek, způsobu zdůraznění, psaní velkých písmen), aby se zachoval autentický ráz úředního stylu StB. Zkratky používané v úředních písemnostech StB se rovněž nerozpisují ani se nevysvětlují v poznámkách, pokud jsou srozumitelné (jako například „tr.“, což znamená podle kontextu „trestní“ nebo „trestný“). Věcné údaje se s výjimkou zkomolených jmen neopravovaly. Poznámkový aparát byl úmyslně omezen na nezbytné minimum.

Obsah

  • P9/1 1977, 6. leden, Praha. – Usnesení Správy sboru národní bezpečnosti hlavního města Prahy a Středočeského kraje o zahájení trestního stíhání (podvracení republiky) ve věci Prohlášení Charty 77.
  • P9/2 1977, 11. leden, Praha. – Usnesení Správy vyšetřování StB o zahájení trestního stíhání (poškozování zájmů republiky v cizině) v souvislosti s Chartou 77.
  • P9/3 1977, 8.–13. leden, Praha. – Soubor mimořádných resp. zvláštních informací X. správy Federálního ministerstva vnitra o Chartě 77.
  • P9/4 1977, 14. leden, Praha. – Posudek nejvyšších představitelů prokuratury a justice k otázce trestněprávní stíhatelnosti iniciátorů a signatářů Prohlášení Charty 77.
  • P9/5 1977, 21. únor, Praha. – Interní expertíza k možnosti pracovně-právního postihu signatáře Charty 77.
  • P9/6 1977, 28. březen. Bratislava. – Průvodní dopis Správy vyšetřování ŠtB v Bratislavě Správě vyšetřování StB v Praze k písemnostem o vyšetřování provedeném v Bratislavě v záležitosti Charty 77.
  • P9/7 [1977, konec dubna, Praha.] – Zpráva vyšší složky Státní bezpečnosti o stavu vyšetřování ve věci Charta 77 pro trestný čin podvracení republiky.
  • P9/8 1977, 30. červen, Praha. – Informace Správy vyšetřování StB o stavu vyšetřování v trestní věci Charta 77, předložená náměstkovi ministra vnitra ČSSR Miroslavu Vaníčkovi.
  • P9/9 1977, 4. červenec, Praha. – Ze zprávy o bezpečnostní situaci v ČSSR předložené ministrem vnitra ČSSR Jaromírem Obzinou k projednání v předsednictvu ÚV KSČ.
  • P9/10 1977, 12. prosinec, Praha. – Záznam o poradě vedoucích pracovníků Správy vyšetřování StB ve věci Charty (trestní stíhání pro podvracení republiky).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Zpracovanýtrue
OCRfalse