P9/8

1977, 30. červen, Praha. – Informace Správy vyšetřování StB o stavu vyšetřování v trestní věci Charta 77, předložená náměstkovi ministra vnitra ČSSR Miroslavu Vaníčkovi.

VS – ČVS – 003/120–1977
Náměstek ministra vnitra ČSSR
s. plk. JUDr. Miroslav VANÍČEK
Praha

CHARTA 77 – informace
Příloha: 1/10

V příloze předkládám informaci o stavu vyšetřování v trestní věci CHARTA 77 v ČSSR.
I. zástupce náčelníka SV StB: plk. František GREGUŠ

PŘÍLOHA k čj.: VS–ČVS–003/120–1977

INFORMACE o stavu vyšetřování v trestní věci „CHARTA 77“ v ČSSR

Zahájeno podle par. 160 odst. 1 a 163 trestního řádu:

I. Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Litoměřice
Dne 21. 1. 1977 zahájeno trestní stíhání pro trestný čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 a), c) tr. zák. proti Vladimíru LAŠTŮVKOVI a 27. 1. 1977 pro tentýž trestný čin proti ing. Aleši MACHÁČKOVI.
Ing. LAŠTŮVKA a ing. MACHÁČEK od roku 1975 až do jejich zatčení rozšiřovali nepřátelské tiskoviny, které ing. MACHÁČEK dostával ze zahraničí pomocí spojky od býv. funkcionáře Svazu studentů emigranta KAVANA. LAŠTŮVKA od MACHÁČKA obdržel prohlášení CHARTY 77, se kterým seznámil více osob a získal pod ni několik podpisů, které potom odevzdal MACHÁČKOVI v Praze. Domovní prohlídky u obou obviněných byly pozitivní. Vyšetřování bylo vedeno vazebně. Na základě výsledků vyšetřování byl trestný čin pobuřování podle par. 100 tr. zák. překvalifikován u obou obviněných na trestný čin podvracení republiky podle par. 98 odst. 1 tr. zák.
Případ byl dne 10. 6. 1977 ukončen NKO a předán prokurátorovi na podání obžaloby pro uvedený trestný čin.

II. Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Brno
Dne 28. 2. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin pobuřování podle par. 100 tr. zák., neboť MUDr. ČEJKA Jan, MUDr. Josefa KUŘÍNOVÁ z Veselí na Moravě a VESELÝ Miroslav ze Strážnice obdrželi poštou cyklostylovaný text prohlášení CHARTY 77, který všichni odevzdali orgánům Bezpečnosti.
Dne 10. 3. 1977 byl jako podezřelý podle par. 76 tr. řádu zadržen Jan HRONEK, bytem Hodonín, a současně provedena domovní prohlídka, při níž mimo jiné závadné písemnosti jím rozšiřované bylo zajištěno několik kusů obálek s prohlášením CHARTY 77, cyklostylové blány, pomocí kterých text byl rozmnožován, a tzv. komentář k CHARTĚ jeho vlastní rukou psaný, který k textu CHARTY 77 přikládal. Tyto závadné materiály odesílal na různé adresy, mezi jinými též MUDr. ČEJKOVI, MUDr. Josefě KUŘÍNOVÉ a dalším.
Dne 13. 3. 1977 bylo Janu HRONKOVI vzneseno obvinění podle par. 100 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákona.
Dne 19. 6. 1977 bylo vyšetřování skončeno návrhem konečného opatření a věc předána prokurátorovi k podání obžaloby pro uvedený trestný čin.

III. Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Ostrava
Dne 1. 4. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání vyšetřovatelem VB pro trestný čin šíření poplašné zprávy podle par. 199 tr. zák., kterého se dopustil Jarolím KOCH. Při domovní prohlídce v bytě jmenovaného byly zajištěny různé písemnosti protisocialistického zaměření, které rozšiřoval mezi další osoby. Doznal, že z magnetofonového záznamu přepsal text prohlášení CHARTY 77, který taktéž rozšiřoval. Trestní stíhání převzal Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Ostrava a Jarolíma KOCHA stíhal pro trestný čin pobuřování podle par. 100 tr. zák. Ve vyšetřování se nadále pokračuje vazebně. <Dne 1. 11. 77 ukončeno s návrhem KO pro tr. čin pobuřování podle par. 100/1, a), c) tr. zákona.>E1Věta v lomených závorkách připsána rukopisem.

IV. Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Praha
1. Dne 29. 4. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák. proti Věře JIROUSOVÉ, Jiřímu NĚMCOVI a PhDr. Ladislavu HEJDÁNKOVI, protože jmenovaní rozmnožovali a rozšiřovali nepřátelské tiskoviny související s CHARTOU 77. V bytě JIROUSOVÉ mimo jiné byly nalezeny 4 ks letáků tzv. „Létající demonstrace číslo 1“ vyzývající k akcím za propuštění Václava HAVLA, Jiřího LEDERERA a Otto ORNESTA. Bylo prokázáno, že uvedené letáky byly rozmnožovány na zajištěném psacím stroji JIROUSOVÉ. Vyšetřování je prováděno na svobodě. <Dne 25. 11. 77 podle 172/1, c) zastaveno, ve věci přerušeno podle par. 173/1, e) tr. řádu.>E2Totéž jako předchozí poznámka.
2. Dne 23. 5. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro tr. čin hanobení republiky a jejího představitele podle par. 103 tr. zák., který byl spáchán Vladimírem ŘÍHOU z Prahy, rozšiřováním pamfletu „Záznam o mém výslechu v Ruzyni“. ŘÍHA doznal, že od roku 1969 až do počátku roku 1977 rozmnožoval a rozšiřoval různé závadné písemnosti včetně prohlášení CHARTY 77 a další písemnosti související s CHARTOU. Jeho výpověď v plném rozsahu potvrdila též jeho manželka. Vyšetřování je vedeno na svobodě. <Dne 16. 9. 77 ukončeno s návrhem KO pro tr. čin podle par. 103 tr. zákona.>E3Totéž jako předchozí poznámka.

V. Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Plzeň
Dne 9. 6. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1, písm. a) tr. zák. z důvodů, že František PITORA, bytem Plzeň, rozmnožuje a rozšiřuje nepřátelské tiskoviny, související s CHARTOU 77. Při domovní prohlídce v bytě jmenovaného bylo zajištěno 70 ks prohlášení CHARTY 77 a další materiály s ní související, které rozmnožoval a rozšiřoval za pomoci a přímé účasti Aleny KLÍMOVÉ. Oba jmenovaní byli zadrženi a 10. 6. 1977 jim bylo vzneseno obvinění pro trestný čin pobuřování podle par. 100 odst. 1, písm. a), b), c), odst. 3 písm. a) tr. zák. Vyšetřování je vedeno vazebně. <Ukončeno dne 24. 9. 1977 s návrhem NKO pro tr. čin podle par. 100/1, a), b), c), 3 a) tr. zákona.>E4Totéž jako předchozí poznámka.

Zahájeno podle par. 160 odst. 1 tr. řádu:

I. Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Brno
1. Dne 26. 1. 1977 bylo zahájeno tr. stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1, písm. a) tr. zák., který byl spáchán tím, že neznámý pachatel vhodil do schránky na dopisy Jindřichu OPAVSKÉMU z Brna prohlášení CHARTY 77, se kterým jmenovaný seznámil Drahomíra KALINU a ten dále MUDr. Vlastu VALOVOU. Vyšetřování nadále pokračuje.
2. Téhož dne bylo zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 a) tr. zák., neboť v kotelně n. p. KOVOŠROT v Brně zapůjčil Jan ŠABATA prohlášení CHARTY 77 svému spoluzaměstnanci Františku POKORNÉMU, které si opsal. Uvedené skutečnosti potvrzují František POKORNÝ a Michal LUČOK. Jan ŠABATA odmítl vypovídat. Vyšetřování nadále pokračuje.
3. Dne 3. 2. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin pobuřování podle par. 100 odst. 1, písm. a) tr. zák., neboť na chatě VÚ valivých ložisek Brno v katastru Tři studny, okr. Žďár nad Sázavou, student 4. ročníku gymnázia Jiří HEGER přehrával z magnetofonového záznamu Prohlášení CHARTY 77. Dokumentováno výpověďmi 11 svědků. Vyšetřování pokračuje.
4. Dne 8. 2. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák. na základě zjištění, že na poliklinice OÚNZ Břeclav byl Růženou NEPRAŠOVOU rozšiřován text CHARTY 77, který si jmenovaná opsala na psacím stroji z magnetofonového záznamu pořízeného z vysílání Hlasu Ameriky. S tímto pak seznámila Věru ČERNOU a vedoucího lékaře, který text CHARTY 77 předal orgánům Bezpečnosti. Trestní stíhání bylo dne 4. 4. 1977 podle par. 172 odst. 1, písm. b) tr. řádu zastaveno.
5. Dne 9. 2. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1, písm. a) tr. zák. na základě podnětu Bohuslava HORÁKA ze Znojma, kterému nezjištěný odesilatel zaslal poštou prohlášení CHARTY 77 a další písemnosti s ní související, které odevzdal orgánům Bezpečnosti. Trestní stíhání bylo dne 16. 5. 1977 podle par. 173 odst. 1 písm. e) tr. řádu přerušeno.
6. Dne 16. 2. 1977 zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák., neboť nezjištěným odesilatelem bylo poštou doručeno Vilému FIDRMONCOVI z Podolí u Brna prohlášení CHARTY 77, které odevzdal orgánům Bezpečnosti. Je podezření, že odesilatelem je se vší pravděpodobností Jan ŠABATA, který s FIDRMONCEM pracuje v n.p. Kovošrot. Trestní stíhání bylo dne 27. 4. 1977 podle par. 173 odst. 1 písm. e) tr. řádu přerušeno.
7. Dne 22. 2. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák., který byl spáchán tím, že mezi studenty 5. ročníku elektrotechnické fakulty ČVUT v Brně rozšiřoval Milan ZAHRÁDKA text prohlášení CHARTY 77, který získal od studenta VAAZ v Brně Jaroslava RŮŽIČKY. Vyšetřování nadále pokračuje.
8. Dne 23. 2. 1977 zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák., neboť v Plynárnách v Brně< byl mezi zaměstnanci rozšiřován text prohlášení CHARTY 77 a tzv. dokumenty číslo 1 a 2, které přinesl Alexandr KANTEK a s těmito materiály pak postupně seznámil 4 osoby. Vyšetřování nadále pokračuje.
9. Dne 28. 2. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák., neboť mezi zaměstnanci Radioreleové stanice Správy radiokomunikací v Brně ing. Jan BEDŘICH rozšiřoval text CHARTY 77, který mu byl vhozen neznámou osobou do schránky na dopisy. Ing. BEDŘICH je švagrem signatáře CHARTY 77 TROJANA. Ve vyšetřování se pokračuje.
10. Dne 5. 3. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák. proti neznámému pachateli, kterým byly do poštovních schránek v ulicích Křižíkové, Pekařské a Obřanech v Brně vkládány pokyny, jak se chovat u výslechu, a tzv. dokument CHARTY číslo 2. Trestní stíhání bylo podle par. 173 odst. 1 písm. e) tr. řádu přerušeno <dne 1. 4. 77>E5Dopsáno rukou..
11. Dne 10. 3. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák. na základě zjištění, že Pavel PÁVKA zaměstnancům Stavebního podniku v Kyjově, okr. Hodonín, ing. BEDNAŘÍKOVI a ing. PRACHAŘOVI půjčoval magnetofonový záznam s nahrávkou prohlášení CHARTY 77, který si pořídil z vysílání Hlasu Ameriky. Trestní stíhání bylo dne 5. 4. 1977 podle par. 172 odst. 1 písm. b) tr. řádu zastaveno.
12. Dne 22. 3. 1977 zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák., který spáchal student Průmyslové školy chemické v Gottwaldově Jan MOLNÁR tím, že svým spolužákům půjčoval text CHARTY 77. Trestní stíhání bylo dne 5. 4. 1977 podle par. 172, odst. 1 písm. b) tr. řádu zastaveno. Prokurátor vrátil věc k došetření. Vyšetřování nadále pokračuje.
13. Dne 6. 4. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák., neboť v restauraci Špalíček v Brně mezi tam přítomnými hosty rozšiřoval František SIEGL z Brna, topič n. p. Škrobárny v Brně, text CHARTY 77, který si pořídil na magnetofonový záznam z vysílání Hlasu Ameriky. Uvedený text přepsaný na psacím stroji dal mimo jiné číst dvěma příslušníkům praporčické školy v Brně, kteří mu v dalším rozšiřování zabránili. Vyšetřování nadále pokračuje.

II. Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Hradec Králové
1. Dne 10. 2. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin pobuřování a současně provedena domovní prohlídka u JUDr. Josefa TRENČIANSKÉHO, vedoucího prodejny LSD Broumov, která byla negativní. Bylo zjištěno, že JUDr. TRENČIANSKÝ si pořídil ze zahraničního tisku Allgemeine Zeitung text CHARTY 77, který přepsal na stroji a s tímto pak seznamoval další občany. Při výslechu odmítl uvést osoby, které s CHARTOU 77 seznámil. Ve vyšetřování se pokračuje.
2. Dne 24. 2. 1977 zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák. na základě zjištění, že vedoucí hodinářské opravny v Opočně Jaroslav FÁBERA mezi občany rozšiřuje text CHARTY 77 a další dokumenty s ní související. Při domovní prohlídce v bytě jmenovaného byly uvedené materiály zajištěny. Jaroslav FÁBERA byl dne 24. 2. 1977 podle par. 76 tr. řádu jako podezřelý zadržen, ale při výslechu odmítl uvést osoby, od kterých tyto materiály obdržel. Dne 25. 2. 1977 byl ze zadržení propuštěn. Vyšetřování nadále pokračuje.
3. Dne 26. 4. 1977 zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podvracení republiky podle par. 98 odst. 1 tr. zákona na základě anonymních dopisů, které dosud nezjištěný pisatel zaslal prezidentu republiky a OV KSČ v Pardubicích. Obsah dopisů se úzce dotýká prohlášení CHARTY 77 a jsou jím dále hrubým způsobem napadáni straničtí a vládní činitelé, socialistické společenské a státní zřízení naší republiky a SSSR. Další dopis podobného obsahu byl odeslán n. p. Tesla Pardubice. Dne 31. 5. 1977 bylo trestní stíhání podle par. 173 odst. 1 písm. e) tr. řádu přerušeno.
4. Dne 27. 4. 1977 zahájeno tr. stíhání pro trestný čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák. pro podezření, že Václav JINDŘICH, bytem Hradec Králové, rozšiřuje závadné tiskoviny související s CHARTOU 77. Při domovní prohlídce v bytě jmenovaného byly zajištěny různé protisocialistické pamflety a několik textů prohlášení CHARTY 77 a další závadné materiály nelegální cestou dopravené na území ČSSR. Vyšetřování nadále pokračuje.
5. Dne 15. 6. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák. a pro tento trestný čin vzneseno obvinění proti odsouzeným Antonínu VEJVODOVI a Janu MIKOVCOVI, tč. ve výkonu trestu v ÚNV ve Valdicích, který spáchali tím, že vypracovali prohlášení, kterým se připojují k CHARTĚ 77. Uvedené prohlášení chtěli odeslat na holandské velvyslanectví a rozhodit v ulicích města při prováděné eskortě a takto s uvedeným prohlášením seznámit širší veřejnost. Ve vyšetřování se pokračuje.

III. Odbor vyšetřování (OVŠ) StB České Budějovice
1. Dne 3. 3. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák. z důvodů podezření, že Jaroslav NEUŽIL, bytem Prachatice, rozšiřuje závadné písemnosti související s CHARTOU 77. V jeho lázeňském pokoji v Lázních Darkov, okr. Karviná, byla provedena domovní prohlídka, při níž byl zajištěn text prohlášení CHARTY 77, tzv. dokument číslo 6 a další písemnosti související s CHARTOU 77. Prohlídka byla provedena též v jeho bytě v Prachaticích a na pracovišti, při níž byly zajištěny adresáře do Brazílie, Norska, Francie a NSR. Ve vyšetřování se nadále pokračuje. <Dne 3. 8. 77 podle par. 172/1, a) tr. ř. zastaveno.>E6Věta v lomených závorkách připsána dodatečně rukou.
2. Dne 30. 5. 1977 zahájeno trestní stíhání pro trestný čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák., který byl spáchán tím, že Věra VOCŮ, Marcela PINTEROVÁ, obě bytem České Budějovice, NOVÁK František a VELÁT Jan z Prahy rozmnožovali a rozšiřovali prohlášení CHARTY 77 a získávali podpisy. Všichni jmenovaní byli vyslechnuti jako podezřelí a tr. činnost plně doznali. Ve vyšetřování se dále pokračuje.

IV. Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Plzeň
Dne 1. 2. 1977 zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák. na základě zjištění, že Jan THOMA, býv. důstojník ČSLA, na svém pracovišti v Pozemních stavbách v Plzni na místě veřejnosti přístupném volně položil prohlášení CHARTY 77, aby se s obsahem seznámili další zaměstnanci. Při domovní prohlídce v bytě jmenovaného byly zajištěny dva výtisky CHARTY 77, různé závadné tiskoviny vydané v zahraničí a několik magnetofonových nahrávek rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Deutsche Welle, pojednávajících o CHARTĚ 77. Dne 31. 3. 1977 bylo trestní stíhání podle par. 172 odst. 1 písm. a) tr. řádu zastaveno.

V. Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Košice
1. Dne 11. 5. 1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák., a to z podnětu GP ČSSR, které byl dosud nezjištěným pisatelem z poštovního úřadu ve Snině, okr. Humenné, zaslán anonymní dopis pobuřujícího obsahu. V dopise vyslovuje souhlas s CHARTOU 77. Ve vyšetřování se nadále pokračuje. <Dne 15. 7. 1977 podle par. 173/1, e) tr. ř. přerušeno.>E7Totéž jako předchozí poznámka. Datace je špatně čitelná, byla ověřena na jiném vyhotovení zprávy v témž svazku, l. 219–229.
2. 10. 6. 1977 zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák. na základě podezření, že Karol REČIČÁR v Košicích rozšiřuje závadné tiskoviny, související s CHARTOU 77. Při domovní prohlídce RNDr. Karola REČIČÁRA byly zajištěny 3 kusy prohlášení CHARTY 77, 5 kusů závadných písemností „Nežít se lží“ od Solženicyna a další písemnosti závadného obsahu. Ve vyšetřování se pokračuje.

Zdroj
  • AMV, V-33766 MV, ČVS 3/120-77, sv. 20, l. 208–218. – Strojopis, průpis
E1.Věta v lomených závorkách připsána rukopisem.
E2.Totéž jako předchozí poznámka.
E3.Totéž jako předchozí poznámka.
E4.Totéž jako předchozí poznámka.
E5.Dopsáno rukou.
E6.Věta v lomených závorkách připsána dodatečně rukou.
E7.Totéž jako předchozí poznámka. Datace je špatně čitelná, byla ověřena na jiném vyhotovení zprávy v témž svazku, l. 219–229.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den30
Měsíc6
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse