P9/10

1977, 12. prosinec, Praha. – Záznam o poradě vedoucích pracovníků Správy vyšetřování StB ve věci Charty (trestní stíhání pro podvracení republiky).

Správa vyšetřování StB
Č.j.: VS – ČVS – 3/120–77
V Praze dne 12. prosince 1977

ZÁZNAM

z průběhu služební porady v trestní věci podvracení republiky podle par. 98 tr. zákona v akci „CHARTA 77“ vedené na SV-StB, která se uskutečnila dne 12. prosince 1977 v 13.00–15.15 na X. S-FMV, jíž se zúčastnili zástupce náč. X-S FMV s. pplk. DVOŘÁK a náč. odboru s. pplk. MEZL a za SV-StB zástupce náč. s. plk. František GREGUŠ, zástupce náč. I. odboru SV-StB s. pplk. JUDr. Jindřich KRIŠTOF a vyšetřovatel pplk. Ladislav ŠLOR, prom. právník.

Účelem této porady bylo:

  1. Zhodnotit současný stav vyšetřování v uvedené tr. věci vedené na SV-StB a Odbor vyšetřování (OVŠ) StB na jednotlivých KS SNB v ČSSR a stanovit další postup v tr. věcech na Odbor vyšetřování (OVŠ) StB, zejména v Brně a Hradci Králové.
  2. Zhodnotit a dle dosavadní dokumentace stanovit možnost tr. postihu dalších osob z řad signatářů pamfletu „CHARTA 77“, navrhovaných X. S[právou] FMV.
  3. Stanovit další společný postup k odhalování a dokumentování nepřátelské činnosti, páchané nositeli pravicově oportunistických tendencí z řad signatářů pamfletu „CHARTA 77“.

K bodu 1:
Soudruh plk. GREGUŠ konstatoval, že v souvislosti s tr. činností v akci „CHARTA 77“ byly na Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Litoměřice trestně stíhány dvě osoby, Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Brno jedna osoba, Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Ostrava dvě osoby, Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Praha čtyři osoby, a Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Plzeň dvě osoby. V trestní věci JIROUSOVÁ a spol. (3 osoby) bylo vyšetřovatelem Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Praha trestní stíhání podle par. 172 odst. 1 písm. c) tr. řádu zastaveno a ve věci podle par. 173 odst. 1 písm. e) tr. řádu tr. stíhání přerušeno. V ostatních výše uvedených případech bylo tr. stíhání ukončeno s návrhem konečného opatření na podání obžaloby pro stíhané tr. činy.
V tr. věci Aloise KASALOVSKÉHO Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Ostrava ve vyšetřování pokračuje, neboť pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zákona bude vzneseno obvinění Jaromíru RAŠKOVI, býv. kulturnímu referentu ONV Vsetín.
Odbor vyšetřování České Budějovice zahájil tr. stíhání v akci „CHARTA 77“ ve dvou případech, z nichž tr. věc proti ing. NEUŽILOVI dne 3. 8. 1977 podle par. 172 odst. 1 písm. a) tr. ř. zastavil.
Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Košice zahájil ve dvou případech, z nichž tr. věc pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák. spáchanou neznámým pachatelem, dne 15. 7. 1977 podle par. 173 odst. 1 písm. e) tr. ř. přerušil.
Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Plzeň zahájil tr. stíhání ve dvou případech, z nichž tr. věc Jan THOMA dne 31. 3. 1977 podle par. 172 odst. 1, písm. a) tr. ř. zastavil a tr. věc Jana PITORY a Aleny KLÍMOVÉ předal KP s NKO k podání obžaloby.
V tr. věcech, v nichž je jednotlivými Odbor vyšetřování (OVŠ) StB v krajích podle par. 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno tr. stíhání, bylo po vzájemné dohodě rozhodnuto:
V tr. věci Věry VOCŮ a spol. prověřit a v součinnosti KS SNB Č. Budějovice a Praha provést profylaktické opatření a tr. stíhání podle par. 172 tr. ř. zastavit.
V tr. věci RNDr. Karola REČIČÁRA vedené na Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Košice prověřit stav vyšetřování, a nebudou-li získány nové poznatky o pokračování v tr. činnosti, tr. stíhání podle par. 172 odst. 1 tr. ř. zastavit.
Odbor vyšetřování (OVŠ) StB Brno má zahájeno celkem 13 případů tr. činnosti v rámci „CHARTA 77“, z nichž ve 3 případech bylo tr. stíhání podle par. 173 odst. 1 písm. c) tr. ř. přerušeno a ve 2 případech podle par. 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. zastaveno. V tr. věci Jána MOLNÁRA bylo tr. stíhání zastaveno, avšak krajský prokurátor vrátil věc k došetření.
Ve zbývajících případech, vyjma tr. věci Jana ŠABATY a ing. BEDŘICHA, prověřit stav vyšetřování a v případě, že nejsou nové poznatky o pokračování v tr. činnosti, dle situace řešit profylakticko-rozkladnými opatřeními a tr. stíhání zastavit.
Odbor vyšetřování StB Hradec Králové má v tr. věci „CHARTA 77“ zahájeno 13 věcí, z toho jen v 1 případě bylo tr. stíhání podle par. 173 odst. 1 písm. e) tr. ř. přerušeno.
Po vzájemné dohodě s pracovníky X. S FMV bylo rozhodnuto prověřit jak po stránce vyšetřování, tak i operativní situaci ve vyšetřovaných případech, a pokud nebudou nové poznatky o pokračování v tr. činnosti, tyto řešit profylakticko-rozkladnými opatřeními a tr. stíhání, vyjma tr. věci Václava JINDŘICHA, kde jsou operativní poznatky, že jmenovaný nadále rozšiřuje závadné materiály související s „CHARTOU 77“, zastavit.
Také v tr. věci Oldřicha HROMÁDKO, který je synem býv. plukovníka MV, signatáře „CHARTY 77“, soustředit nové operativní poznatky, svědčící o pokračování v této tr. činnosti. V negativním případě rozhodnout o způsobu ukončení tr. stíhání později.

K bodu 2:
Ze strany pracovníků SV-StB bylo konstatováno, že osoby navrhované X. S FMV k tr. postihu, a to BEDNÁŘOVÉ Otky, JUDr. Zdeňka JIČÍNSKÉHO a MUDr. Františka KRIEGELA nelze v současné době tr. postihnout, neboť poznatky o páchané tr. činnosti jmenovaných jsou získány agenturně-operativními prostředky.
Mezi navrhovanými je též Karel SOUKUP, jehož tr. činnost spočívá v rozšiřování tzv. „Prohlášení CHARTA 77“. Podílí se též odesíláním dopisů na různé farské úřady, v nichž uvádí svůj nesouhlas s odsouzením „CHARTY 77“ ordináři katolické církve. Tr. činnost jmenovaného je dokumentována výpověďmi 4 svědků. Dne 23. 1. 1977 s ním bylo provedeno profylaktické opatření. Bylo rozhodnuto zjistit na KS SNB Plzeň, zda jsou nové poznatky o pokračování v tr. činnosti a v kladném případě zahájit tr. stíhání. (Na KS SNB Plzeň prověří s. pplk. MEZL.)
Po zhodnocení dosavadních poznatků a dokumentaci tr. činnosti Jana ŠABATY, Vlasty CHRAMOSTOVÉ, Jana ŠIMSY, Karla FRIDRICHA, JUDr. Ladislava LISE, PhDr. Jakuba TROJANA, Věňka ŠILHÁNA, Jiřího DIENSTBIERA, navrhované k tr. postihu, bylo rozhodnuto nadále soustřeďovat poznatky o jejich tr. činnosti a tyto dle možnosti dokumentovat.

K bodu 3:
V závěru porady po vyjádření zást. náč. X. S-FMV s. pplk. DVOŘÁKA, že činnost operativních pracovníků bude zaměřována nejen na získávání poznatků o tr. činnosti osob v akci „CHARTA 77“, ale též, a to zejména, na dokumentování této tr. činnosti, bylo ze strany zást. náč. SV-StB s. plk. GREGUŠE konstatováno, že SV-StB je ochotna poskytnout pracovníkům X. S-FMV jakoukoli pomoc formou konzultací a v případě potřeby ve zvláštních případech i přímou účastí na dokumentování tr. činnosti.

Zpracoval: pplk. Ladislav ŠLOR prom. práv.

Zdroj
  • AMV, V-33766 MV, ČVS 3/120-77, sv. 20, l. 230–234. – Strojopis, prvopis s vlastnoručním podpisem.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den12
Měsíc12
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse