Dokumentace k pražskému jaru 1968

Mezi letošními osmičkovými výročími je bezpochyby v historické paměti české společnosti nejživější to, jemuž se říká zkráceně a symbolicky, i když ne zcela přesně pražské jaro '68. Tento název se ujal v zahraničních médiích už na jaře 1968; víme ovšem, že šlo přinejmenším o „jaro“ československé. Jestliže však bereme v úvahu celý příběh od politické krize na podzim 1967 přes celospolečenský výbuch touhy po svobodě, srpnovou invazi, plíživou kapitulaci zahájenou podpisem Moskevského protokolu až po vyslovení díků za „bratrskou pomoc“, můžeme období od 4. sjezdu spisovatelů na konci června 1967 do prosince 1970 (Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti, platné následujících 20 let „normalizace“) nazvat československou krizí 1967–1970.

Čím více se zase jednou blížíme k 21. srpnu, nejmarkantnějšímu datu onoho příběhu, tím více roste pozornost médií věnovaná „pražskému jaru“. Už v červnu vyšel speciál týdeníku Respekt 1968 – Naděje, euforie, tragédie (130 stran) (viz Respekt speciál, obálka a obsah) a 20. července zahájily Lidové noviny úctyhodný historický seriál Pražské jaro 1968, rozvržený na 30 pokračování (viz Obsah seriálu a Rozhovor Zídek-Tůma).

Vědeckému výzkumu daného tématu se nejsystematičtěji věnuje Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (ÚSD). Už v roce 1993 vydal sborník Proměny pražského jara 1968-1969, věnovaný především nekapitulantským postojům v československé společnosti, a také v 1. čísle svého čtvrtletníku Soudobé dějiny (1/93) uveřejnil několik příspěvků o událostech roku 1968; časopis v tom pokračoval i v dalších letech. V roce 1993 ÚSD převzal rozsáhlou dokumentaci, kterou od prosince 1989 až do konce roku 1992 shromažďovala Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967 – 1970. Tato sbírka dokumentů se stala základem pro široce koncipovanou vědeckou ediční řadu Prameny k dějinám československé krize 1967–1970; do letošního roku v ní vyšlo kolem dvaceti svazků (poslední se připravuje).

V současnosti je na webovém portálu ÚSD k dispozici webový projekt Pražské jaro 1968. Má celkem 9 oddílů, z nichž nejdůležitější jsou části Dokumenty a Bibliografie. Oddíl Chronologie obsahuje kroniku událostí let 1966 – 1971 v Československu, vypracovanou péčí zmíněné vládní komise na počátku 90. let; pro běžnou potřebu je příliš rozsáhlá (730 stran). Oddíl Dokumenty přináší plné znění 99 dokumentů z období od 5. ledna do 28. srpna 1968.

V oddílu Bibliografie je k dispozici kniha Pražské jaro '68. Bibliografie (připravili Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková a Jiří Hoppe), kterou ÚSD vydal v roce 2013. Obsahuje 679 záznamů o publikacích vydaných do roku 1989 včetně a 1441 záznamů o publikacích vydaných od roku 1990 do 30. června 2013. Mezera v bibliografii k našemu tématu za léta 2013-2018 je nepříjemná, ÚSD ji však určitě nejpozději v příštím roce zaplní.  


Dokumentace ČSDS, kterou zde představujeme, začíná kronikou událostí od léta 1967 do konce roku 1970. Obsahuje dále některé dokumenty z let 1968-1970 a připomíná starší publikace, studie a články vydané do roku 1998, z nichž některé, zejména ty exilové, nejsou běžně k dispozici. Jde mimo jiné o to, poskytnout podklad pro srovnání interpretací, jak se vyvíjely v 70. a 80. letech a později, s dnešním aktuálním výkladem.

Dokumentace je tedy uspořádána do tří oddílů - Chronologie událostí, Dokumenty, Vývoj výkladu a interpretací. Dvě z uveřejňovaných publikací nepředkládáme v plném znění: vynikající analýza Petra Pitharta v knize Osmašedesátý, publikovaná v roce 1980 v exilovém nakladatelství Index (tehdy pod pseudonymem J. Sládeček), vyjde totiž brzy v novém vydání, rozšířeném o současné autorovy komentáře a doplňující poznámky. Ze sborníku statí Systémové změny, vydaného v roce 1972 rovněž Indexem, uveřejňujeme pouze ukázky a k tomu obsáhlou recenzi, která vyšla v exilových Listech v roce 1973.

Do této dokumentace jsme rovněž zařadili 4. ročník týdeníku Student, 34 čísel, jež vyšla od ledna do 21. srpna 1968, a pět zvláštních vydání z prvních sedmi dnů okupace, jimiž redakce ukončila vydávání časopisu. Z denního tisku sledovaného období je on-line k dispozici Rudé právo, z politicky orientovaných týdeníků ZítřekLiterární listy a Listy (I. ročník, II. ročník

Počítáme s tím, že dokumentaci ještě dále doplníme (ve Zprávách na takové doplňky upozorníme). Rádi také vyhovíme eventuálním požadavkům uživatelů našich stránek. Se všemi otázkami, komentáři a podněty se prosím obracejte na adresu precan@csds.cz.