V kradeném čase

Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973-1993
PREČAN, Viém a DRÁPALA, Milan, ed

Brno: Doplněk | 1994
Stran 615 | ISBN ISBN 80-85270-31-5

Obsah

Obsah

EDIČNÍ POZNÁMKA (Milan Drápala)

I. ČESKOSLOVENSKO A SVĚT 1938 -1989

Problémy českého stranického systému mezi Mnichovem 1938 a květnem 1945

Heydrichův stín nad Prahou

Vztah Britů k Československu v letech 1944-45

Osvobozování Československa americkou armádou

Velmoci a Československo ke konci druhé světové války

Britové, Sověti a povstání

O nezbytnosti historie aneb Partyzáni brýlemi Gustáva Husáka

Dějiny ukradnuté, alebo nežiaduce?

Politika a taktik a KSČ 1945 -1948

Lid, veřejnost, občanská společnost jako aktér pražského jara 1968

Gustáv Husák prezidentem ČSSR

Demokratická revoluce ve vnějším sovětském impériu

Spolupráce demokratických sil v dnešní východní střední Evropě

II. CHARTA 77

Moje setkání s Chartou

Patnáct měsíců existence Charty

К současné situaci Charty 77

К současné situaci v Chartě 77

Kultivační a průzkumn ý význam Charty 77

Charta 77, její vztah к otázkám míru a války а к soudobým mírovým hnutím

III. HISTORIOGRAFIE V ČESKOSLOVENSKU

Předběžná dokumentární zpráva o Černé knize

Společenské vědy ve svěráku „konsolidace“

Nezávislé dějepisectví v Československu 1969-1980

Historiografie a moc v kom unistickém Československu 1948-1984

Historiografie a politika po pádu komunismu 

IV. NEZÁVISLÁ LITERATURA

Svědectví a Č eskoslovensko do roku 1968

O exilovém vydávání

Nezávislá literatura a samizdat v Československu 70. a 80. let

V. PORTRÉTY

Historik proti násiliu - Jozef Jablonický

H. Gordon Skilling sedmdesátiletý

H. Gordon Skilling 1982-1992

Tajný čtenář, tajný kritik, tajný vydavatel Jan Vladislav

Sebrali ho ve středu 6. května

Na rozloučenou s Milanem Šimečkou

Velké a malé dějiny Milana Šimečky

Kriseové Havel aneb O něčem jiném

VI. SLOVÁCI A ČEŠI

Kdyby, tak by... Slováci a Č e š i

Poznámka o vztahu Čechů a Slováků

Český nacionalism us ve vztahu к Slovákům

Češi a Slováci v dějinách a perspektivy vzájem ných vztahů

VII. ŽIDÉ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI

Podnětná historická konference

Židovské vlivy v českých zemích

Židé v našich dějinách a současnosti

VIII. DODATKY PONĚKUD OSOBNÍ

Co dělat 1974. Odpověď na oběžník ..Vyjádřete se к tomu!”

Otevřený dopis účastníkům Mezinárodního kongresu historických věd v San Francisku v srpnu 1975

Právo na vlastní odpovědnost, riziko i šanci

Dopis Ludvíku Vaculíkovi

Nejsmutnější nádraží světa

ZÁVĚREM (Vilém Prečan)

BIBLIOGRAFICKÝ SOUPIS VLASTNÍCH PUBLIKACÍ VYŠLÝCH TISKEM V LETECH 1974 -1993