Nadace ČSDS (1995─1998)

Nadace byla založena 26. dubna 1995 s cílem „vytvářet podmínky pro pokračování práce někdejšího exilového spolku“ v domácích podmínkách. Statut nadace dále vymezoval její úkoly tak, že „především zřídí a bude provozovat československé dokumentační středisko (dále jen ČSDS), které bude pečovat o sbírky pro domácí a zahraniční činitele“ a „bude všestranně podporovat badatelskou, vzdělávací a publikační činnost ČSDS“. Zřizovateli nadace byli za spolek v Scheinfeldu Karel Schwarzenberg a Vilém Prečan, za Nadaci Patriae Václav Kasík a Jiří Oberfalzer. Nadace ČSDS se transformovala na obecně prospěšnou společnost 15. prosince 1998. Za necelé čtyři roky své existence rozvíjela svou činnost v těchto směrech:

 1. Organizovala v letech 1997─98 ve spolupráci s Nadací Heinricha Bölla tři semináře:
  • Minulost a dědictví Charty 77 (v dubnu 1997)
  • Dílo Jana Vladislava v kontextu poválečné české poezie (v lednu 1998)
  • Rok 1968 v historické paměti české společnosti (v listopadu 1998)
 2. Podílela se na přípravě IV.─VI. Schwarzenberského setkání (v letech 1995 až 1997)
 3. Vydala knihu Umíněnost jako osud. Jan Vladislav pětasedmdesátiletý. K vyd. připr. František Kautman a Vilém Prečan ve spolupráci s Milanem Drápalou. Praha 1998.
 4. Připravila v roce 1998 projekt Československý politický a kulturní exil 1948─1989, který získal grant Grantové agentury ČR na léta 1999─2001.
 5. Zahájila práci na mezinárodním projektu Východoevropské revoluce 1989, jehož hlavní část byla realizována v roce 1999.
 6. Připravila koncepci Ročenky Československého dokumentačního střediska.
 7. K nejpodstatnějším přírůstkům sbírek v těchto letech patřily rozsáhlý knižní dar z pozůstalosti Viléma Brzoráda a podstatná část archivu exilové sociální demokracie.