Obecně prospěšná společnost ČSDS (1999─2001)

Společnost byla založena 15. prosince 1998 transformací Nadace ČSDS a zapsána do obchodníku rejstříku Městského soudu 26. ledna 1999. Zakladateli společnosti jsou Vojtěch Čelko, Václav Kasík, Jiří Oberfalzer, Vilém Prečan, Karel Schwarzenberg, Jiří Suk a Jiřina Šiklová.

Podle zakládací smlouvy společnosti spočívají její obecně prospěšné služby zejména

 • v provozování nevládního badatelského, dokumentačního a studijního střediska pro dějiny domácího a exilového antitotalitního odporu,
 • v shromažďování pramenného materiálu, osobních svědectví a dokumentace z domácích i zahraničních zdrojů, archivování a zpřístupnění pro potřeby široké veřejnosti a pro výzkum ze strany domácích i zahraničních vědců,
 • v udržování a provozování specializované knihovny,
 • ve vydávání specializovaných periodik a vlastních publikací,
 • v přispívání ke celospolečenské diskusi o historii komunistické éry v Československu,
 • v podpoře mezinárodních srovnávacích studií zaměřených na problematiku nezávislého myšlení, samizdatové literatury, formování zárodků občanské společnosti a občanských aktivit v rámci totalitního systému.

V tříletí 1999─2001 byla společnost ČSDS nositelem grantu na realizaci projektu Československý politický a kulturní exil 1948─1989, na jehož řešení se podílely Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Centrum pro československá exilová studia Palackého univerzity v Olomouci. Projekt si kladl přednostně za cíl systematicky zpřístupňovat prameny ke studiu československého politického a kulturního exilu v zemích Západu v letech 1948─1989 a položit základy pro výzkum exilových institucí, seskupení a komunit proměňujících se v souladu se změnami mezinárodního kontextu a politickou situací v Československu.

 V rámci projektu byl proveden průzkum a byla získána evidence o pramenech v zahraničních archivech a knihovnách v USA, Kanadě, Velké Británii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Itálii, Švédsku a v zemích Jižní Ameriky. Do České republiky byly rozsáhlé sbírky pramenů, pozůstalosti a jiné soubory písemností k dějinám exilu. Kromě toho byly pořízeny kopie pramenného zahraničního materiálu. Rozsáhlé sbírky byly uspořádány, inventarizovány a katalogizovány. Bylo zaznamenáno několik desítek rozhovorů, jež obsahují cenná osobní svědectví pamětníků událostí.

Byla připravena k vydání rozsáhlá bibliografie knih českých a slovenských autorů vydaných v zahraničí (exil) v letech 19481989, připraven heslář dvousvazkové věcné a biografické encyklopedické příručky, řada referátů pro semináře a vědecké konference, publikovány dvě knihy a 20 článků a studií, do tisku byly připraveny tři další svazky.

Rok 1999

 1. Zahájena realizace projektu Československý politický a kulturní exil 1948─1989.
 2. V letech 1998─99 se ČSDS účastnilo mezinárodního projektu Východoevropské revoluce 1989 podporovaného badatelskou institucí National Security Archive ve Washingtonu. Česko-slovenská část projektu byla uzavřena úspěšnou mezinárodní vědeckou konferencí Demokratická revoluce v Československu 1989/90 v Praze ve dnech 14.─16. října 1999. V rámci projektu byla ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR publikována série sedmi sešitů studijních materiálů a pro účastníky konference byl připraven sborník dokumentů v angličtině The Democratic Revolution in Czechoslovakia. Its Precondition, Course, and Immediate Repercussions, 198789. A Chronology of Events and a Compendium of Declassified Documents. Briefing Book for an International Conference, Prague, 14─16 October 1999. Ed. by Vilém Prečan with Derek Paton. (Praha: National Security Archive; Czechoslovak Documentation Centre; Institute of Contemporary History, 1999. ─ 382 s.)
 3. Středisko získalo rozsáhlou pozůstalost Antonína Vlacha z Hamburku, exilového publicisty, vydavatele první exilové literární revue Sklizeň (vycházela v letech 1953 až 1964).

Rok 2000

 1. Byly přestěhovány sbírky ze Scheinfeldu do tehdejšího sídla společnosti v Dobřichovicích (září 2000).
 2. Byl zpracován projekt uspořádání a zpřístupnění sbírek ČSDS, který v soutěži ministerstva kultury získal grant na léta 20012004.
 3. Nejpodstatnější nové akvizice archivních sbírek: archiv Nadace Charty 77 ve Stockholmu a poslední část takzvaného švýcarského archivu exilové sociální demokracie
 4. Začalo se s kopírováním písemného a zvukového materiálu české a slovenské redakce Rádia Svobodná Evropa.
 5. Středisko se podílelo svými exponáty na výstavě samizdatu v Budapešti (Open Society Archives) v prosinci 2000.
 6. Spolupráce na přípravě televizního seriálu o samizdatu.

Rok 2001

 1. Zahájena realizace projektu Odborné zpracování knižních, časopiseckých, archivních a dokumentárních sbírek československého dokumentačního střediska, o. p. s., jejich inventarizační prezentace a zpřístupnění pro vědecký výzkum a všestranné veřejné využití, financovaného z grantu ministerstva kultury.
 2. Bylo zahájeno vydávání ediční řady Dokumentace československého exilu 1948-1989. V ediční řadě vyšla kniha Radomíra Luži Československá sociální demokracie. Kapitoly z let exilu 19481989 (Praha─Brno 2001, 360 s.), připravená k vydání péčí ČSDS v letech 2000 a 2001.
 3. Z iniciativy ČSDS a ve spolupráci s ním byla připravena a vydána kniha Im Dienst der gemeinsamen Sache. Wolfgang Scheur und Prag 19811989 = Ve službách společné věci. Wolfgang Scheur a Praha 19811989. Uspoř. Vilém Prečan a Milan Uhde ve spolupr. s Ludgerem Udolphem. (Brno: Atlantis, 2001. ─ 336 s., 20 s. il.)
 4. K nejvýznamnějším přírůstkům sbírek ČSDS patřily v roce 2001 mikrofilmy sbírky Blažej Vilím z British Library v Londýně, pořízené nákladem nadačního fondu Pater František Rochla Fund ve Velké Británii. (Celkem pět tisíc stran písemností.)