Výroční zpráva o činnosti ČSDS, o. p. s. za rok 2016

Realizace hlavních projektů

1. V lednu 2016 byl zahájen náš hlavní projekt Československý disent a exil, 1968–1989: Úsilí o otevřenou společnost – Sbírkový fond Československé dokumentační středisko, jehož cílem je uspořádání našich archivních sbírek, inventarizace tří fondů (Československé dokumentační středisko 1986–1989, sbírka Charta 77, tajná korespondence Viléma Prečana), digitalizace části samizdatových a exilových periodik a katalogizace knižní sbírky. Projekt, který financuje Foundation to Promote Open Society George Sorose, trvá do 30. června 2017 a probíhá ve spolupráci s Národním muzeem.

2. V první polovině roku významně pokročila příprava rozsáhlé edice pramenů Německo-československé vztahy v čase demokratických revolucí ve střední a východní Evropě 1989 –1990. Tento dlouhodobý projekt, který je financován Nadací Fritze Thyssena, měl v minulých letech již několik dílčích výstupů – edice depeší Ke svobodě přes Prahu, výstavapublikace Německý podzim 1989 v Praze. Edice bude připravena k publikaci v roce 2017.

Webová dokumentace Charta 77

Na podzim roku 2016 začaly přípravy dlouhodobého digitalizačního projektu Dokumentace Charty 77, jehož účelem je na našem webu zpřístupnit co nejrozsáhlejší soubor volně přístupných pramenů i literatury k dějinám Charty 77 ve všech dimenzím jejího společenského zakotvení a působení doma i v zahraničí za celou dobu její existence. Jde o společný projekt ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a webovým portálem Moderní-Dějiny.cz s finanční podporou Karla Janečka. Realizace začala v lednu 2017.

Výroční akce

Tak jako v přecházejících letech, tak i v roce 2016 se ČSDS snažilo při příležitosti významných výročí nebo životních jubileí připomenout širší veřejnosti význam osobností spjatých s československým disentem a exilem, které se zapsaly svým dílem do historické paměti české a slovenské společnosti.

V lednu 2016 to byl společný večer uspořádaný s Knihovnou Václava Havla k připomenutí 90. výročí narození Ivana Medka. V programu večera, který se konal 20. ledna v Knihovně Václava Havla, byl mimo jiné uveden životopisný dokument spolupracovníka ČSDS Dominika Jůna Ivan Medek – Jistý hlas.

K 70. narozeninám historika Vojtecha Čelka se ČSDS podílelo na programu večera ve Slovenském domě v Praze a na vydání sborníku Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia.

22. září 2016 jsme ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 uspořádali programový večer při příležitosti 85. narozenin zakladatele Nadace Charty 77 a spoluzakladatele exilového dokumentačního střediska Františka Janoucha, kde byla představena publikace Bez Františka Janoucha ani moře nešplouchá; společně ji vydalo ČSDS a Nadace Charty 77.

V listopadu byly na našich webových stránkách připomenuty nedožité devadesátiny překladatele a šéfredaktora britského lidskoprávního časopisu Index on Censorship Jiřího Theinera (dostupné zde). Novinář Jiří Peňás k této příležitosti poskytl svůj rozhovor se synem Pavlem Theinerem pro týdeník Echo, český a britský novinář Jan Jůn přispěl s osobní vzpomínkou.

ČSDS dalo podnět k uspořádání česko-slovenského svátku z příležitosti 85. narozenin filozofa, signatáře Charty 77, spoluzakladatele Veřejnosti proti násilí, rektora Komenského univerzity v Bratislavě a polistopadového politika Miroslava Kusého. Ceremonii v Kramářově vile, kde 8. prosince předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka vyznamenal M. Kusého medailí Karla Kramáře, a diskuzní část večera na téma současných česko-slovenských vazeb a vzájemné spolupráce, které se zúčastnil slovenský velvyslanec Peter Weiss a ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Oldřich Tůma, zdokumentoval pro web Střediska Dominik Jůn.

Další činnost

K činnosti Střediska patří konzultace pro doktorandy (v květnu mimo jiné beseda se studenty a doktorandy Filozofické fakulty UK) a pro média, spolupráce s Filmovým ústavem a dalšími institucemi, s nimiž je ČSDS v partnerském vztahu.

K průběžné práci Střediska patřila digitalizace některých fondů, katalogizace knihovny, převod dat z floppy disků na současná média.