Zpráva o realizaci projektu v roce 2001

A. Konstatační část

1.0

Rozhodnutí Ministerstva kultury čj. 11880/2000 o poskytnutí účelových prostředků na daný projekt výzkumu a vývoje nabylo účinnosti dne 16. května 2001. První splátka byla složena v ČNB 6. června 2001 a poté převedena na náš účet u Komerční banky. Od poloviny června byly tedy vytvořeny podmínky k zahájení práce na projektu ve smyslu Popisu projektu přiloženého k rozhodnutí, který považujeme za závaznou koncepci a směrnici pro realizaci projektu.

V následujícím podávám tedy zprávu o realizaci projektu za pět měsíců, od zahájení v polovině června do poloviny listopadu 2001, s výhledem do konce roku 2001.

1.1

Rozhodnutím ministra kultury ČR má být středisko umístěno v prostorách nově určených Národnímu muzeu v Praze. Jde o komplex pracoven a archivních depozitářů v budově býv. OIRT na Strahově, která se rekonstruuje v režii a podle projektu ministerstva zahraničí. V opakovaném jednání byly upřesněny požadavky střediska co do velikosti, dispozice a vybavení pracoven a depozitářů. Předpokládá se, že ke stěhování by došlo na jaře 2002. Pokud by uvedená budova byla poskytnuta Rádiu Svobodná Evropa, připadalo by v úvahu umístění střediska do nynější budovy RSE.

1.2

Realizaci projektu už v této počáteční fázi významně napomáhala okolnost, že středisko v roce 2001 současně realizovalo projekt Čs. politický a kulturní exil 1948-1989, který je v určitých bodech komplementární, mj. tím, že vytváří předpoklady pro publikaci výsledků práce také předmětného projektu, pokud jsou vhodné k vydání tiskem. Jako konkrétní příklad takové komplementárnosti možno uvést Bibliografii českých a slovenských knih vydaných v exilu v letech 1948-1989, která byla v říjnu 2001 dokončena v rámci exilového projektu a bude publikována v roce 2002; obsahuje úplné bibliografické údaje také o těch dílech, která vyšla nejprve v domácím samizdatu a následně byla vydána exilovými nakladatelstvími a/nebo v cizojazyčných překladech. - Jiným příkladem je možnost vyřídit při zahraničních cestách souvisejících s exilovým projektem agendu daného projektu.

B. Analytická část

1.0

Základní objem prací na uspořádání sbírek a jejich inventarizaci v roce 2001 odpovídal rámcovému pracovnímu harmonogramu, který vycházel z rozsahu mzdových prostředků disponibilních v tomto roce. Z rozpisu účelové dotace na jednotlivá léta řešení vyplývá, že hlavní práce na projektu se budou moci rozvinout až od roku 2002. V letošním roce představují totiž mzdové prostředky pouze 74 tisíc Kč určených na OON.

1.1

Prvním krokem bylo uspořádat sbírky, přestěhované z Německa v roce 2000, aby s nimi bylo možné pracovat, provést kontrolu a evidenci samizdatových knih a periodik, exilových knih a periodik, jakož i příruční odborné knihovny.

1.2

Dále bylo zapotřebí nově inventarizovat české a slovenské noviny a časopisy od roku 1994 do konce roku 2000, které byly dovezeny v neuspořádaném stavu.

Těmto pracím se věnovala od 1. července 2001 archivářka střediska (zaměstnaná jako důchodkyně na dohodu o pracovní činnosti), placená z prostředků OON); tyto práce k 15. listopadu ukončila. Nyní se věnuje inventarizaci knih zakoupených nebo jinak získaných v roce 2001.

1.3

Do konce roku 2001 bude dokončeno zpracování - v souladu s pracovním harmonogramem na rok 2001 - fondu samizdatových knih a periodik a fond kniha periodik vydaných v exilu, a to ve dvou oddělených katalozích. (Práce na dohodu o vykonané práci, OON.)

1.4

Knižní fond cizojazyčné literatury bude inventarizován (v souladu s pracovním harmonogramem) až v roce 2002, po přestěhování střediska do definitivního sídla. Tento rozsáhlý fond o mnoha tisících svazků je pro nedostatek vhodného prostoru zatím skladován jen v kartonech.

2.0

Koncepce uspořádání celého souboru sbírek do uceleného informačního systému.

2.1

Sbírám zkušenosti, konzultuji s archiváři a knihovníky doma i v zahraničí. Zkrátka, zkoumání problému ještě nedospělo do závěrečného stádia komplexního řešení. Začínám ovšem pochybovat, že lze realizovat představu, že na "jedno stisknutí knoflíku" bude kdy možné zjistit údaje z několika paralelních databází. Využil jsem možnosti seznámit se s uspořádáním velkého archivu a knihovny samizdatu v Centru pro východoevropská studia univerzity v Brémách, kde jsou zejména rozsáhlé sbírky ruské a polské (kromě československých, maďarských a NDR). Zjistil jsem, že i tam je každá sbírka zpracována víceméně samostatně.

2.2

Zatím tedy budou zpracovávány jednotlivé věcné fondy a sbírky každý samostatně, a stejně tak fondy osobní. Vhodně volená klíčová slova s použitím data vzniku písemností by měla umožnit sestavovat podle potřeby statistické tabulky či bibliografické řady, aby se na základě hotových databází daly učinit spolehlivé závěry například o dynamice rozvoje samizdatového vydávání, zjišťovat frekvenci určitých témat, sledovat "krevní oběh" textů (ze samizdatu do exilových časopisů a knih, a pak až do cizojazyčných překladů) a mnohé jiné.

2.3

V pokročilejší fázi práce bude také možné definitivně rozhodnout, zda osobní složky (dossier) autorů nezávislého českého a slovenského písemnictví doma a v exilu, jak se o nich podrobněji píše v popisu projektu (oddíl "cílem projektu je"), budou existovat jen "virtuálně", nebo zda bude účelné kompletovat je fyzicky, například z kopií písemností dokumentujících tvorbu, společenskou aktivitu, korespondenci, zápas s mocenskými aparáty režimu atd. 

2.4

Připravovaný mezinárodní seminář v červnu 2002 v Praze (viz 3.3) by mohl být vhodnou příležitostí vyměnit si zkušenosti z jednotlivých zemí a dojít k řešení když ne ideálnímu, alespoň nejúčelnějšímu a finančně únosnému (zejména co do množství vynaložené práce, což je položka nejdražší).

2.5

Debaty a sbírání zkušeností v této oblasti přineslo přinejmenším jeden podstatný výsledek. Našel se nejvhodnější způsob, jak skladovat a uchovávat jednotlivé skupiny písemností a dokumentů co nejúčelněji, s maximální šetrností k materiálu, který by mohl podlehnout zkáze, a při tom vyřešit problém na cenově únosné úrovni. (Podstatná část účelové dotace určené v roce 2001 na nákup materiálu se věnuje na nákup obalového skladovacího materiálu.)

3.0

Zpřístupnění pro vědecký výzkum a veřejné využití

3.1

Pro přípravu dvanáctidílného cyklu České televize o samizdatové literatuře, který bude vysílán v roce 2002, dalo Středisko v průběhu roku 2001 k dispozici studijní materiál, exponáty k nafilmování a odbornou expertízu, a to jak pro oblast českého, tak slovenského samizdatu.

3.2

Na základně individuálního dojednání středisko průběžně poskytuje domácím a zahraničním odborným badatelům studijní materiál ze všech, i dosud nezkatalogizovaných sbírek .

3.3

Středisko se jako odborný partner Centra pro východoevropská studia (Forschungsstelle Osteuropa) univerzity v Brémách účastní přípravy mezinárodní výstavy samizdatu, která bude uspořádána budově Národního muzea v Praze v červnu-srpnu 2002 (vernisáž 5. června 2002). ČSDS obohatí výstavu některými unikátními exponáty, které brémské Centrum nemělo k dispozici pro předcházející výstavu v Berlíně v roce 2000.

ČSDS se podílí na přípravě doprovodného programu výstavy a bude spolupořadatelem mezinárodního semináře o samizdatové literatuře v červnu 2002 v Praze.

C) Návrhová část

Vše podstatné v tomto ohledu je řečeno v předcházejícím oddílu B), v podkapitolkách 2 a 3. Není třeba měnit rámcový pracovní harmonogram. Umístění střediska do definitivních pracovních a úložních prostor ve vnitřní Praze, pokud se neoddálí z nepředvídatelných důvodů (stěhování RSE), napomůže rozvinout ty práce, se kterými se čeká, až na ně bude místo, a přiblíží pracoviště pomocným silám, ať už placeným či ochotným dobrovolníkům; Dobřichovice jsou poněkud z ruky, doprava do střediska trvá příliš dlouho a mnohé lidi to přirozeně odradí, anebo jim vytváří neřešitelné problémy. Zdlouhavá doprava do Dobřichovic je také na překážku organizování diskusních večerů a podobných podniků.

D) Použití účelové dotace 

Pro rok 2001 byla účelová dotace v celkové výši 350 tisíc Kč členěna takto:

návratná část účelové dotace (investice): 161 tisíc Kč
počítačová sestava podle specifikace uvedené v rozhodnutí byla zakoupena v červenci 2001: je to špičkové zařízení, které je vhodné pro stanovený účel

neinvestiční účelová dotace ve výši 189 tisíc Kč je členěna:
a) na mzdové prostředky ve výší 74 tisíc Kč (00N)
budou do konce roku plně spotřebovány na práce spojené s uspořádáním a katalogizací sbírek a dalšími pomocnými pracemi
b) pokud jde o neinvestiční věcné náklady, jde o částku 115 tisíc Kč s touto předpokládanou skladbou:
nákup materiálu 60 tisíc
nákup služeb25 tisíc
tuzemské cestovné10 tisíc
pojistné 20 tisíc
Jelikož se ukázalo účelným přeskupit výdaje v této položce, požádali jsme Ministerstvo kultury o povolení následující změny:
nákup materiálu 90 tisíc
nákup služeb 0
tuzemské cestovné10 tisíc
pojistné 15 tisíc

Zároveň jsme požádali o souhlas s tím, abychom směli v rámci nákupu materiálu použít částku cca 30 tisíc Kč na nákup přenosného kopírovacího přístroje. Pracujeme totiž často takříkajíc v terénu, zhotovujeme kopie materiálu u soukromých osob a některých venkovských institucí v České republice, a také na Slovensku. Zapůjčení materiálu k nám do střediska často nepřichází z nejrůznějších důvodů do úvahy; a na kopírovací přístroje mimopražských institucí není spolehnutí. Ukázalo se, že nejpraktičtější způsob, jak pořídit kvalitní a levné kopie, je použít vlastní přivezený kopírovací přístroj. 

Uvedené změny nám byly povoleny.

Všechny prostředky budou do konce roku 2001 spotřebovány. Vedle kopírovacího přístroje jsou největší položkou v rámci nákupu materiálu obaly na ukládání písemností.

E) Stručné rezumé

Projekt se realizuje v souladu s rámcovým časovým harmonogramem. třebaže koncepce uspořádání celého souboru sbírek do uceleného informačního systému není ještě zcela uspokojivě dořešena. Zpřístupnění pro vědecký výzkum a veřejné využití je už v daném stadiu uspořádání sbírek efektivnější, než se předpokládalo v době vypracování projektu.

Praha, 28. 11. 2001
Doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc.