Zpráva o realizaci projektu v roce 2003

A. Konstatační část

1.0

Rozhodnutí Ministerstva kultury čj. 11880/2000 o poskytnutí účelových prostředků na daný projekt výzkumu a vývoje nabylo účinnosti dne 16. května 2001. První splátka byla složena v ČNB 6. června 2001 a poté převedena na náš účet u Komerční banky. Od poloviny června byly tedy vytvořeny podmínky k zahájení práce na projektu ve smyslu Popisu projektu přiloženého k rozhodnutí, který považujeme za závaznou koncepci a směrnici pro realizaci projektu.

V následujícím se podává zpráva o realizaci projektu ve třetím roce, a to do poloviny listopadu 2003, s výhledem do konce roku 2003. Zpráva za rok 2003 navazuje na předcházející zprávy z listopadu 2001 a 2002.

1.1

Darovací smlouvou z 25. července 2003 Středisko darovalo svůj knižní a sbírkový fond, jehož se týká předmětný projekt, Národnímu muzeu v Praze. Muzeum zřídilo pro správu fondu samostatný referát Historického muzea, který nese název Československé dokumentační středisko 1948─1989. Současně s darovací smlouvou obě instituce uzavřely smlouvu o spolupráci, podle níž Středisko spolu s referátem Historického muzea zpracovává a zpřístupňuje darovaný sbírkový a knižní fond. Uvedené smlouvy nahradily smlouvu o spolupráci mezi ČSDS a Národním muzeem z května 2002.

Nová situace týkající se vlastnictví a správy fondu nemá vliv na další práci se sbírkami, jak ji Středisko vykonávalo a nadále vykonává, a pokud ovlivňuje realizaci daného projektu, o němž se podává zpráva, pak jen v pozitivním smyslu. Sbírkový a knižní fond ČSDS, který je nyní v majetku a správě Národního muzea, zůstává uložen v prostorách Národního muzea v budově Ministerstva zahraničních věcí ČR, kam byl v roce 2002 přestěhován, a to podle uživatelské smlouvy z února 2003 uzavřené mezi MZV a NM. Smluvní dílo ČSDS a NM bylo iniciováno ministrem kultury; obě smlouvy byly před podpisem projednány MK a správní radou ČSDS, o.p.s. (Přílohy: kopie obou smluv.)

1.2

Na realizaci projektu se pod vedením řešitele podílejí nadále dva odborní pracovníci ČSDS, p. Radek Schovánek a pí. Kateřina Volková, kteří jsou zaměstnanci ČSSD, placení z grantu MK. Z mzdových prostředků OON je dále placena archivářka ČSSD pí. Zdena Schwarzová, která jako důchodkyně pracuje na částečný úvazek. Na práci střediska se dále podílí skupina spolupracovníků, z nichž někteří pracují bez nároku na mzdu, jiní na smlouvu o vykonané práci (z prostředků daného grantu).

Od 1. února 2003 nastoupila do práce po tříleté mateřské dovolené Mgr. Jitka Hanáková a převzala vedení knihovny a archivu Střediska; byla placena z vlastních prostředků ČSDS až do 1. srpna 2003, kdy ji převzalo do stavu svých zaměstnanců Národní muzeum jako vedoucí nového referátu Historického muzea, jmenovaného v předcházejícím odstavci 1.1.

1.3

V soutěži Grantové agentury ČR získalo ČSDS (jako nositel) tříletý grant na léta 2003─2005 v celkové výši 1950 tisíc Kč na projekt Československý exil 1948─1989: osobnosti, organizace, instituce (srv. zpráva za rok 2002). Řešitelem projektu je doc. Vilém Prečan. Prostředky z tohoto grantu umožňují intenzifikovat resp. rozšířit práce na projektu, o němž podáváme zprávu (týká se to např. výzkumu v do zahraničních archivech, na který bychom jinak neměli prostředky, nákupu knih, mikrofilmů apod. ze zahraničí).

1.4

V roce 2003 získalo ČSDS dary od jednoho domácího a jednoho zahraničních sponzora v celkové výši cca 200 tisíc Kč, z nichž bylo uhrazeno pořízení regálové soupravy pro knihovnu a zbytek je rezervován na tisk dvou publikací, které vyjdou na začátku roku 2004 v ediční řadě Dokumentace československého exilu 1948─1989.

1.5

Národní muzeum přispělo na technické vybavení sloužící k uložení sbírek a práci s nimi jednak regály ze svých skladů, jednak nákupem dalšího zařízení (mj. počítače a digitálního fotoaparátu).

B. Analytická část

1.0

Základní objem prací na uspořádání sbírek a jejich inventarizaci odpovídal také v roce 2003 rámcovému pracovnímu harmonogramu.

2.0

Doplňování a zpracování sbírkového fondu a příprava uceleného informačního systému

2.1

V roce 2003 byla dokončena odborná inventarizace Archivu Čs. sociálně demokratické strany v exilu (tzv. Švýcarský archiv doplněný o mikrofilmy pozůstalosti Blažeje Vilíma uložené v British Library v Londýně). Celá sbírka je nyní nově uspořádána (rovněž byly z mikrofilmů pořízeny kopie na rozměr A4) a uložena v osmi archivních kartonech. Komentovaný katalog, který připravil historik František Svátek, se přikládá. (Katalog bude později připraven k publikaci spolu s ukázkami některých důležitých dokumentů.) (Příloha.)

2.2

Byl pořízen katalog samizdatových periodik podle stavu ve sbírkách ČSDS k 30.10.03 (viz příloha); obsahuje 110 titulů. Údaje v popisech jednotlivých titulů byly doplněny z existujích katalogů a knih bez ohledu na mezery ve stavu sbírek Střediska.

2.3

Byl zpracován katalog exilových periodik ČSDS podle stavu ve sbírkách ČSDS k 30.10.03 (viz příloha). Obsahuje 157 titulů.

2.4

Byla provedena revize fondu samizdatových "knih" a připraven příslušný katalog. Obsahuje ... titulů. (Příloha.)

2.5

Byl sestaven předběžný seznam autorů nezávislé literatury, aktivistů nezávislých občanských iniciativ a exilu a dalších osobností, pro které se zpracují osobní složky (srv. popis projektu, oddíl "cíle projektu"). Předběžný seznam, který se stále doplňuje a zpřesňuje, obsahuje ... položek. (Příloha.)

2.6

Systematicky se zpracovává rozsáhlá sbírka Charta 77. Inventář bude pořízen až v roce 2004.

2.7

Spolu s tím, jak se buduje regálový systém knihovny, došlo na vybalení a předběžné uspořádání fondu cizojazyčné literatury o evropském komunismu, disentu a opozičních hnutích, a dále fondu cizojazyčných časopisů a výstřižkového archivu pražské redakce časopisu Der Spiegel. (Srv. závěrečnou část zprávy za rok 2002, D/1.) S katalogizací se počítá v roce 2004.

2.8

Sbírky se dále rozšiřují jednak akvizicemi ze soukromých rukou, jednak archivním studiem v domácích a zahraničních archivech. Také knižní fond je dále rozšiřován, jednak z darů, jednak nákupy nových knih. Fond periodik je rovněž průběžně doplňován (mj. ze současné produkce, např. časopisy Literární noviny, Respekt, Revolver revue, Listy, Kanadské listy, Soudobé dějiny, Mosty). 

Nové přírůstky sbírek ČSDS v roce 2003:

 • první část pozůstalosti Pavla Tigrida (sbírka novinových výstřižků 1990 ─2003) a část korespondence z 90. let)
 • další pramenný materiál ministerstev zahr. věcí V. Británie a USA k dějinám československého exilu (výsledek studijních cest v Londýně v říjnu 2003 a v USA v listopadu 2003, financovaných z grantu GAČR na léta 2003─2005 ─ Československý politický a kulturní exil 1948─1989)
 • písemnosti z archivu Československého zahraničního ústavu v exilu (8 archivních krabic) od prof. I. Gaďourka z Holandska
 • knihy a perodika od L. Šeflové (Groningen)
 • ČSDS získalo v červenci 2003 darem od berlínské nadace Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur 320 knih a 165 svazků periodik k problematice dějin NDR, demokratické revoluce 1990/1990 a sjednocení Německa; je to nejúplnější soubor literatury a tíštěných pramenů, který je k dané tématice k dispozici v knihovnách v České republice.
  (Nadací na jaro 2003 původně plánovaná mezinárodní porada o spolupráci příbuzných institucí za účastí představitele ČSDS se nerealizovala vzhledem ke snížení rozpočtových prostředků v rámci úsporných opatření spolkové vlády)
 • cca 150 knižních titulů zakoupených v rámci obou grantů
 • písemnosti získané od osob, které jako oběti sledovaní a represe získaly povolení ke studiu materiálů ze svazků býv. StB (Marie Rút Křížková, Sergej Machonin, Jan Beneš, Ivan Havel a d.) a materiály agentů StB zpřístupněné podle zákona z 8. března 2002.

S poměrně velkým nákladem se pokračovalo v kopírování zvukových záznamů vysílání Radia Svobodná Evropa (z původních, archivovaných magnetofonových pásků na CD-ROM). Od ledna do konce října 2003 bylo takto zkopírováno 668 studiových magnetofonových pásků na cca 250 CD-ROM. Spolu se záznamy pořízenými v předcházejících letech vzniká tak jedinečná sbírka, jejíž důležitost podtrhuje skutečnost, že celý archiv RFE se postupně odváží do archivu Hoover Instution ve Stanfordu (Kalifornie). Až bude kopírování ukončeno (pravděpodobně v lednu 2004), bude pořízen inventář celé sbírky.

3.0

Zpřístupnění pro vědecký výzkum a veřejné využití

3.1

Byla pořízena sazba příručky České a slovenské knihy v exilu: bibliografie 1948─1989, kterou sestavila Ludmila Šeflová. Bibliografie obsahuje údaje o 9 539 knižních titulech. Nyní se dělá poslední autorská korektura. (Příloha: pracovní verze sazby.) Kniha vyjde na začátku roku 2004.

3.2

Na základě individuálního dojednání středisko průběžně poskytuje domácím a zahraničním odborným badatelům studijní materiál ze všech, i dosud nezkatalogizovaných sbírek, pokud to neodporuje platným zákonným ustanovením o ochraně osobnosti.

3.3

ČSDS spolupracuje s německou institucí Zeitgeschichtliches Forum Leipzig na přípravě výstavy "Deutschland─Tschechien", a to konzultačně, expertízou scénáře výstavy a zapůjčkou exponátů.

3.4

Další stránkou činnosti ČSSD, jež s projektem těsně souvisí, je expertní a publicistická činnost týkající se zpřístupňování pramenů k dějinám komunistické éry, zejména k dějinám disentu, nezávislého myšlení a samovydavatelství a k represivním aktivitám komunistických aparátů doma i v zahraničí.

3.5

Řešitel projektu připravil v roce 2003 referáty pro tyto vědecké konference:

 • Konference o kulturních stycích přes hranice bloku v éře studené války (Ženeva, září 2003); referát na téma Mezinárodní solidarita s nezávislými československými historiky v 70. a 80. letech
 • Konference Věda v exilu (Praha, 11.-12.11.03): Exil a nezávislí historici v 70. a 80. letech)
 • Konference Exil und Emigration 1933─1989 (Praha, 13.-14.03): Současný stav bádání na dějinách československého exilu 1948─1989

4.0

Partnerské a spolupracující instituce

Národní muzeum v Praze
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze
Centrum československých exilových sudií, Palackého Univerzita, Olomouc
K 2001 ─ společnost pro kulturu a dialog, Brno
Libri prohibiti, Praha
Občanské sdružení Archivy, Praha
Ústav politických vied SAV, Bratislava
Slovenská národná knižnica, Martin
Forschungsstelle Osteuropa, Bremen
Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, Berlin
Forschungsverbund SED-Staat der Freien Universität Berlin
Zeitgeschichtliches Forum, Leipzig
Open Society Archiv, Budapešť
Radio Free Europe/Radio Liberty, Inc., Washington

C) Návrhová část

Novým problémem, který se bude řešit v roce 2004, je ochrana sbírek a pracovní režim se sbírkami podle pravidel platných v Národním muzeu. Generální ředitel Muzea vydá zvláštní předpis pro zacházení se sbírkovým a knižním fondem, který ČSDS darovalo Národnímu muzeu. Na této problematice se bude podílet rovněž Společná archivní a knihovní rada zřízená podle Smlouvy o spolupráci. (Viz příloha k odd. A/1.1.)

D) Použití účelové dotace 

Pro rok 2003 byla neinvestiční účelová dotace v celkové výši 643 tisíc Kč členěna takto:

a) mzdové prostředky ve výší 450 tisíc Kč, z toho 00N 72 tisíc.

b) neinvestiční věcné náklady ve výši 193 tisíc Kč s touto předpokládanou skladbou:
nákup materiálu 40 tisíc Kč
tuzemské cestovné 10 tisíc Kč
pojistné 147 tisíc Kč

Všechny prostředky budou do konce roku 2003 spotřebovány podle původního předpokladu.

D) Stručné rezumé

Projekt se realizuje v souladu s rámcovým časovým harmonogramem. Vstup na internet byl odložen na začátek roku 2004 s ohledem na dvě okolnosti: 1. využití technického zařízení v budově ministerstva zahraničí, které bude možno využívat teprve ke konci roku 2003; 2. potřeba začlenit stránku ČSDS do internetové prezentace Národního muzea.

F. Přílohy

 • Kopie smluv mezi ČSDS a Národním muzeem v Praze z července 2003
 • Komentovaný katalog Archivu Čs. soc. dem. strany v exilu
 • Katalog samizdatových periodik
 • Katalog exilových periodik
 • Katalog samizdatových knih
 • Sazba bibliografie České a slovenské knihy v exilu
 • Předběžný seznam osobností pro osobní složky

Tuto zprávu předkládá řešitel projektu doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc. Zpráva byla ukončena ke dni 17. listopadu 2003 a odeslána elektronickou poštou ze zahraničí do Prahy před odletem na studijní cestu do USA. Autor zprávy pověřil paní Mgr. Jitku Hanákovou, aby pořídila čistopis zprávy, podepsala ji s formulí "za správnost" a opatřila jí přílohami.

Scheinfeld, 18. listopadu 2003
Doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc. v. r.

Za správnost:
Praha, 20. listpadu 2003
Mgr. Jitka Hanáková