Darovací smlouva

mezi Národním muzeem a Československým dokumentačním střediskem, o. p. s.

Československé dokumentační středisko, o. p. s. se sídlem Dobřichovice, Pražská 728,
IČO: 25731289, zastoupené předsedou správní rady doc. PhDr. Vilémem Prečanem, CSc., (dále jen Středisko)

a

Národní muzeum, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Václavské nám. 68
IČO: 000232272, zastoupené generálním ředitelem PhDr. Michalem Lukešem, (dále jen Muzeum)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 628 a následujících občanského zákoníku tuto darovací smlouvu.

  1. Středisko daruje Muzeu svůj knižní a sbírkový fond v rozsahu specifikovaném podrobným soupisem v příloze č. 1 darovací smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.
  2. Muzeum tento dar v hodnotě 27,3 mil. Kč, stanovené odhadem odborných pracovníků, přijímá.
  3. Muzeum pro správu tohoto  knižního a sbírkového fondu zřídí samostatný referát Historického muzea, který ponese název Československé dokumentační středisko 1948–1989.
  4. Převzetí daru proběhne do tří měsíců od podpisu této smlouvy, a to protokolární formou. Vlastnické právo k předmětu daru přejde na Muzeum okamžikem převzetí.
  5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné vztahy po předání daru, tedy výše zmiňovaného knižního a sbírkového fondu, bude upravovat smlouva o spolupráci, která se stane přílohou č. 2 této smlouvy. Středisko může od darovací smlouvy odstoupit v případě, že Muzeum jednostranně tuto Smlouvu o spolupráci vypoví, nebo jestliže rozdělí darovaný knižní a sbírkový fond.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 7. 7. 2003

Doc. PhDr. Vilém Prečan
předseda správní rady ČSDS, o.p.s.

CSc. PhDr. Michal Lukeš
generální ředitel Národního muzea