Smlouva o spolupráci

příloha č. 2 k Darovací smlouvě

mezi Národním muzeem a Československým dokumentačním střediskem, o. p. s.

Československé dokumentační středisko, o. p. s. se sídlem Dobřichovice, Pražská 728,
IČO: 25731289, zastoupené předsedou správní rady doc. PhDr. Vilémem Prečanem, CSc., (dále jen Středisko)

a

Národní muzeum, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Václavské nám. 68
IČO: 000232272, zastoupené generálním ředitelem PhDr. Michalem Lukešem, (dále jen Muzeum)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 51 občanského zákoníku tuto smlouvu o spolupráci při správě, ochraně, zpracování a zpřístupnění sbírkového a knižního fondu Střediska darovaného Muzeu Darovací smlouvou ze dne 7. 7. 2003.

I.

 1. Smluvní strany se zavazují ke vzájemné účinné spolupráci při řešení vědeckých, odborných, technických a administrativních úkolů souvisejících se správou, ochranou, zpracováním a zpřístupňováním veřejnosti knižního a sbírkového fondu Střediska darovaného Muzeu v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 Darovací smlouvy.
 2. Tato spolupráce se týká také využívání materiálů z Archivu a dalších oddělení Muzea, které věcně souvisejí s darovaným knižním a sbírkovým fondem, v práci Střediska.
 3. Spolupráce Muzea a Střediska rovněž zahrnuje vzájemnou podporu při spoluřešitelství, při přípravě výzkumných a publikačních projektů a při získávání grantů, finančních darů a dotací souvisejících se zpracováním a zpřístupňováním předmětného knižního a sbírkového fondu.

II.

 1. Knižní a sbírkový fond darovaný Muzeu Střediskem je dle Darovací smlouvy spravován jako nedělitelný celek nově zřízeným referátem Historického muzea, který nese označení Československé dokumentační středisko 1948–1989, přičemž Středisko spolu s referátem Historického muzea zpracovává a zpřístupňuje darovaný sbírkový a knižní fond. V duchu Smlouvy o spolupráci upraví generální ředitel Muzea režim pro zacházení s tímto fondem zvláštním vnitřním předpisem při zachování všech platných zákonných norem a předpisů.
 2. Muzeum poskytne Středisku software ke zpracování, inventarizaci a katalogizaci knižních a archivních celků tak, aby katalogizace předmětného knižního a sbírkového fondu byla kompatibilní se systémem Knihovny a Archivu Muzea.
 3. Muzeum bude Středisku poskytovat pomoc při distribuci multiplikátů jeho publikací do sítě krajských knihoven a muzeí.
 4. Muzeum a Středisko si budou podle svých možností poskytovat vzájemnou pomoc technickým a jiným zařízením.

III.

 1. K projednávání metodických zásad pro zpracování a zpřístupňování sbírkového a knižního fondu, ke schvalování ročních pracovních a publikačních plánů a k řešení zásadních otázek agendy související se zpracováním a zpřístupňováním fondu se zřizuje do třiceti dnů od podepsání smlouvy Společná archivní a knihovní rada, kterou tvoří 3 členové jmenovaní Muzeem a 3 členové jmenovaní správní radou Střediska. Rada si ze svých členů zvolí předsedu a místopředsedu, z nichž každý reprezentuje jednu z obou zúčastněných institucí. Ve své práci se Rada řídí statutem a jednacím řádem, které budou vydány společně generálním ředitelem Muzea a předsedou správní rady Střediska do tří měsíců od podepsání smlouvy.

IV.

 1. Pro uložení darovaného knižního a sbírkového fondu a pro práci s ním, jakož i pro uložení dalšího materiálu a zařízení Střediska dává Muzeum ke spoluužívání prostory v objektu čp. 2311 v Praze 6 – Břevnově, Skokanská 3, a to se souhlasem vlastníka, tj. Ministerstva zahraničních věcí, jak je stanoveno ve smlouvě o užívání uzavřené mezi Muzeem a Ministerstvem zahraničí ČR, jež tvoří přílohu této smlouvy o spolupráci. V těchto prostorách se provozuje rovněž badatelská služba.
 2. Středisko je dále oprávněno pořádat v těchto prostorách odborná setkání, semináře a zasedání správní rady Střediska. Výhledový plán těchto akcí projednává Společná archivní a knihovní rada.
 3. Náklady za služby účtované podle uživatelské smlouvy vlastníkem budovy hradí Muzeum. Středisko se zavazuje hradit v plné výši telefonní poplatky na telefonních linkách vyhrazených pro jeho pracovníky. Tyto poplatky bude Muzeum Středisku účtovat na základě faktur zaslaných mu vlastníkem budovy, tj. Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
 4. V případě, že MZV vypoví nebo neobnoví uvedenou uživatelskou smlouvu, Muzeum se zavazuje umístit darovaný fond v jiných, adekvátních prostorách při zachování všech podmínek uvedených v darovací smlouvě, jakož i v této smlouvě o spolupráci.

V.

Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být vypovězena pouze ze závažných důvodů, které by porušovaly podstatu dohodnuté spolupráce. Výpovědní lhůta je 6 měsíců a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
 3. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
 4. Vztahy, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí občanským zákoníkem.
 5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou.
 6. Podpisem této smlouvy pozbývá platnost Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Muzeem a Střediskem dne 22. května 2002.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 7. 7. 2003

Doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc.

PhDr. Michal Lukeš